• Document: TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi...
  • Size: 205.73 KB
  • Uploaded: 2023-05-26 06:11:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK–1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür? A) Pozitif B) Negatif C) Yüksüz D) Yarı yüklü 3. Doğada saf olarak bulunan maddelere ne denir? A) Element B) Metal C) Cisim D) Alaşım 4. Aşağıdakilerden hangisi maddenin bölünebilen en küçük parçasıdır? A) Elektron B) Proton C) Nötron D) Atom 5. Aşağıdakilerden hangisi atomun çekirdeğinde bulunmaz? A) Proton B) Nötron C) Elektron D) İyon 6. En dış yörüngedeki elektronlara ne denir? A) Valans elektron B) Balans elektron C) Kovalent bağ D) İzotop 7. Elektron alan maddeye ne denir? A) Pozitif yüklü madde B) Negatif yüklü madde C) Yüksüz (nötr) madde D) Yarı iletken madde 8. Bir maddede potansiyel fark sonucu oluşan elektron hareketine ne denir? A) Elektrik akımı B) Hava akımı C) Kimyasal enerji D) Elektrik enerjisi 9. Gerilimi 1,5 Volt olan üç pil seri olarak bağlanırsa toplam gerilimi kaç volt olur? A) 1,5 V B) 2,5 V C) 3 V D) 4,5 V 10. 12 V gerilimi olan üç batarya birbirine paralel olarak bağlanırsa toplam gerilim kaç volttur? A) 4 V B) 12 V C) 24 V D) 36 V 11. Statik elektrikle yüklenmiş aynı yönlü iki madde birbirine yaklaştırılırsa ne olur? A) Birbirini çeker B) Hareketsiz kalır C) Birbirini iter D) Ekseni etrafında döner 12. Son yörüngesinde 4 elektron bulunan maddelere ne denir? A) İletken B) Yalıtkan C) Yarı iletken D) Nötr madde 13. Bir elektrik devresinde potansiyel fark sonucu meydana gelen etkiye ……………….. …………….. denir. 14. Bir milivolt kaç volttur? A) 0,01 v B) 0,001 v C) 0,0001 v D) 0,1 v 15. Eşit zaman aralıklarında yönünü ve şiddetini değiştirmeyen akıma ne denir? A) Alternatif akım B) Endüktif akım C) Doğru akım D) Kapasitif akım 1. Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer? A) Ampermetre B) Ohm metre C) Voltmetre D)Watt metre 2. Akım şiddeti birimi ampermetredir. Ampermetre elektrik devresine nasıl bağlanır? A) Devrenin bir yerinden açılarak seri olarak B) Devrenin bir yerinden açılarak paralel olarak C) Devrenin bir yerinden açılmadan paralel olarak D) Alıcı devreden ayrılarak direk uçlarına bağlanarak 3. Voltmetre devreye nasıl bağlanır? A) Paralel B) Seri C) Karışık D) Yıldız 4. Watt metre aşağıdakilerden hangisini ölçer? A) Alıcının çektiği akımı B) Alıcının direncini C) Alıcının gücünü D) Alıcının çalışma gerilimini 5. Ohm metreyle ölçme yapılırken alıcıdan …………… geçmemelidir. 6. İletkenlerin almaçtan önce herhangi bir sebeple birleşmesiyle oluşan devreye ne denir? A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Elektrik devresi 7. Sabit dirençte U= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.U2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A 8. 4, 6, 12 ohm’ luk üç direnç paralel bağlandığında eşdeğer direnç kaç ohm olur? A) 3 ohm B) 6 ohm C) 5 ohm D) 2 ohm 9. Elektrik akımının geçebileceği birden fazla yol olan devrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Kısa devre B) Açık devre C) Paralel devre D) Seri devre 10. Seri bağlı 8 ve 12 ohm’ luk iki direnç 20 ohm’ luk bir dirence paralel bağlanarak karışık bir devre elde edilmiştir. Devrenin toplam direnci kaç ohm’dur? A) 15 ohm B) 10 ohm C) 12 ohm D) 20 ohm 1.Aşağıdakilerden hangisi manyetik hatların özelliklerinden biri değildir? A) Manyetik hatlar birbirlerini kesmez. B) Manyetik hat dışta N den S e doğru akar. C) Manyetik hat dışta S den N e doğru akar. D) Manyetik hatlar en kısa yolu tercih eder. 2.Yan yana duran iki iletkenden aynı yönde akım geçirilirse ne olur? A) A. İletkenler birbirini çeker. B. İletkenler birbirini iter. B) C. Hiçbir etki göstermez. D. N ve S kutbu oluşturur. 3.Aşağıdakilerden hangisi elektro manyetik prensiplere göre çalışan parça değildir? A) Transformatör B) Role C) Elektrik motoru D) Kondansatör 4.Bir bobinde sarım sayısının çokluğu manyetik alanı nasıl etkiler? A) Manyetik alanı artırır. B) Manyetik alanı azaltır. C) Manyetik alanı değiştirmez. D) Hiçbiri 5.Aşağıdaki parçalardan hangisi elektro manyetik etkiden faydalanılarak çalışmaz? A) Alternatör ( jeneratör) B) Röle C) Korna D) Transistör 6.“Sabit bir manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende akım meydana gelir” şeklinde yorumlanan prensip aşağıdakilerden hangisidir? A) Pascal B) Edison C) Faraday D) Kirşof 7.Birbirine paralel tutulan ve zıt yönde akım geçirilen iletkenler…………. ……………….... 8.Manyetik alan içerisinde bulunan iletkenden akım geçirilirse iletken ……………. eder. 9.Bir demir çubuk üzerine sarılmış iletkenden akım geçirilirse oluşan parçaya………………..- ………………. denir. TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK–1 CEVAP ANAHTARI 1C 2B 3A 4D 5C 6A 7B 8A 9D 10 B 11 C 12 C 13 Elektrikakımı 14 B 15 C 1C 2A 3A 4C 5 Akım 6B 7A 8D 9C 10 B 1C 2A

Recently converted files (publicly available):