• Document: КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ Физика: Методология на обучението 6 (018) 54 8 Национално пролетно състезание по физика, Стара Загора, 9 11 март 018 г. Част : ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Светослав И. ИВАНОВ, Ди...
  • Size: 1.54 MB
  • Uploaded: 2023-05-26 05:18:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ Физика: Методология на обучението 6 (2018) 254–282 Национално пролетно състезание по физика, Стара Загора, 9–11 март 2018 г. Част 2: ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Светослав И. ИВАНОВ, Димо Л. АРНАУДОВ, Нено Д. ТОДОРОВ, Димитър Й. МЪРВАКОВ, Виктор Г. ИВАНОВ Физически факултет, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, 1164-София, бул. Дж. Баучер 5 Абстракт. Националното пролетно състезание по физика за учебната 2017–2018 г. се проведе от 9 до 11 март в град Стара Загора. Тази статия е продължение на публикуваната в кн. 3 работа и представя пример- ни решения на темите с методически указания към тях. Те ще бъдат от полза както за учителите, подготвящи ученици за състезания и олим- пиади по физика, така и за самоподготовка на учениците. Националното пролетно състезание по физика за учебната 2017–2018 г. се проведе от 9 до 11 март в град Стара Загора. В състезанието взеха учас- тие общо 316 ученици от 17 града. Победители в отделните групи са, както следва: Специална тема: Владислав Стефанов – 26.5 т., МГ “Гео Милев”, Плевен; Тема за 11/12 клас: Иво Зерков – 28.0 т., СМГ, София; Тема за 10 клас: Александър Кръстев – 26.5 т., МГ “д-р П. Берон”, Варна; Тема за 9 клас: Добрин Бараков – 28.0 т., МГ “Гео Милев”, Плевен; Тема за 8 клас: Женя Янчева – 29.0 т., ППМГ “акад. Н. Обрешков”, Бургас; Тема за 7 клас: Маргулан Исмолдаев – 25.0 т., МГ “д-р П. Берон”, Варна. Училищата, спечелили най-много награди, са: МГ “д-р Петър Берон”, Варна; МГ “Гео Милев”, Плевен; ППМГ “акад. Н. Обрешков”, Бургас; и СМГ, София. Най-много наградени ученици имаха учителите: Ирена Борисова (Плевен); Силвия Захариева (Варна); Георги Стойчев (Бургас); и Илиян Илиев (София). 254 ISSN 1314–8478 c 2018 Heron Press Ltd. НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА, СТАРА ЗАГОРА, 9–11 МАРТ 2018 г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ ТЕМА за 7. клас Задача 1. Движение (две независими части) I част а) Нека разгледаме движението на двата обекта за времето, за което те ще се изместят от точката над нас (зенита) до точка, която виждаме под ъгъл 45◦ . Тъй като триъгълникът, образуван от точките “ние”, “зе- нит” и “точка под ъгъл 45◦ ”, е правоъгълен и равнобедрен, то изминати- ят път от обектите е равен на височината, на която се намират над нас. Тогава времето ще е равно на височината, разделена на скоростта. Така за самолета се получава 10 km tсамолет = = 1/90 h = 2/3 min = 40 s. (1 т.) 900 km/h За Международната космическа станция се получава 400 km tМКС = = 50 s. (1 т.) 8 km/s Следователно ще ни се струва, че самолетът се движи по-бързо от МКС. (1 т.) б) Докато самолетът свети със собствена светлина (лампите, които мигат на крилата му), то МКС може да се види, само ако е огряна от Слън- цето.

Recently converted files (publicly available):