• Document: UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT
  • Size: 211.47 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 06:39:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PLAYER REPRESENTATION UMOWA O REPREZENTACJĘ AGREEMENT ZAWODNIKA This representation agreement is made Umowa o reprezentację zawarta w dniu on this ______day of _______________, 2004 ______ _______________ 2004 roku (zwanym (the "Effective Date"), by and among dalej „Dniem Zawarcia Umowy”) pomiędzy _______________ (“Player”), Roy Messing _______________ (zwanym dalej (the “Agent”), and Global Sport Group, LLC „Zawodnikiem”), Roy Messing (zwanym dalej (“GSG”). „Agentem”), i firmą Global Sport Group LLC (zwaną dalej „GSG”). NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and Po starannym rozważeniu przedmiotu sufficiency of which are hereby acknowledged, umowy, Zawodnik, Agent i GSG niniejszym Player, Agent, and GSG hereby agree as postanawiają, co następuje: follows: 1. Representation 1. Reprezentacja Player hereby retains Agent to act as Zawodnik niniejszym ustanawia Agenta player’s sole and exclusive representative for na okres dwudziestu czterech (24) the twenty-four (24) months following the miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy Effective Date (the "Term") to represent, (zwany dalej „Okresem Obowiązywania advise, and counsel Player in all contracts Umowy”) swoim jedynym i wyłącznym entered into with professional football/soccer przedstawicielem, reprezentującym i clubs throughout the world and in all doradzającym we wszelkich sprawach business affairs related to Player’s status as a związanych z kontraktami zawartymi z professional football/soccer player, including profesjonalnymi klubami piłkarskimi na but not limited to endorsements, całym świecie oraz we wszelkich sponsorships, promotional, and other sprawach zawodowych związanych ze marketing contracts throughout the world. statusem profesjonalnego piłkarza, As Player’s sole and exclusive representative, wliczając w to przedsięwzięcia Agent shall use his best efforts to (i) marketingowe, sponsoringowe, introduce Player to football clubs throughout promocyjne i innych kontrakty the world (the “Clubs”), (ii) help with the reklamowe na całym świecie. Jako transfer or loan of Player to a Club, (iii) assist jedyny i wyłączny przedstawiciel in the negotiation of any contract between Zawodnika, Agent dołoży wszelkich Player and a Club, (iv) develop endorsement, starań, aby: (i) wprowadzić Zawodnika sponsorship, promotional, and other do klubów piłkarskich (zwanych dalej marketing opportunities for Player, and (v) „Klubami”) na całym świecie, (ii) provide general advice and support to Player pomóc w transferze lub wypożyczeniu www.globalsportgroup.com Global Sport Group, LLC 2 Sound View Drive, Suite 100 Greenwich, CT 06830 USA Phone: 001 203.622.1326 Fax: 001 202.622.1327 during the Term hereof. Zawodnika Klubowi, (iii) pomóc w negocjowaniu kontraktów pomiędzy Zawodnikiem a Klubem, (iv) stworzyć Zawodnikowi możliwość brania udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach marketingowych, sponsoringowych, promocyjnych i reklamowych, oraz (v) służyć Zawodnikowi radą i wsparciem w

Recently converted files (publicly available):