• Document: WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ
  • Size: 306.93 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 15:00:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Strona 1 WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ NIE POWSTAJĄ MATERIAŁY ARCHIWALNE © ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE Strona 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ..................................................................................................................... (nazwa szkoły) Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządzanie 3 Ekonomika 00 Organy kolegialne 30 Podstawowe zasady ekonomiczno- 01 Organizacja finansowe 02 Akty normatywne. Obsługa prawna 31 Finansowanie 03 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy 32 Księgowość finansowa 04 Informatyka 33 Rozliczenia płac 05 Skargi i wnioski 34 Księgowość materiałowo-towarowa 06 Popularyzacja. Informacje. Promocja 35 Koszty i ceny 07 Współdziałanie z innymi instytucjami 36 Fundusze, dochody i środki z programów 08 Kontrole i projektów zewnętrznych 37 Inwentaryzacja 38 Dyscyplina finansowa 1 Kadry 10 Zasady pracy i płacy 4 Nauczanie i wychowanie 11 Zatrudnianie 40 Zbiór przepisów prawnych, wyjaśnień, 12 Ewidencja osobowa interpretacji dotyczących nauczania 13 Bezpieczeństwo i higiena pracy i wychowania oraz pracy dydaktycznej 14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe placówki pracowników (w tym nauczycieli) 41 Organizacja i programy pracy dydaktyczno- 15 Dyscyplina pracy wychowawczej 16 Sprawy socjalno-bytowe pracowników 42 Realizacja pracy dydaktyczno- 17 Ubezpieczenia osobowe pracowników wychowawczej 43 Uczniowie i wychowankowie 44 Poradnia pedagogiczno-psychologiczna 2 Środki rzeczowe (psycholog / pedagog szkolny) 20 Podstawowe zasady gospodarowania środkami rzeczowymi 21 Inwestycje i remonty kapitalne 5 Środki nauczania. Baza dydaktyczno- 22 Administracja nieruchomościami wychowawcza. 23 Gospodarka materiałowa 50 Pomoce naukowe 24 Źródła zaopatrzenia 51 Biblioteka szkolna 25 Transport, łączność, infrastruktura 52 Pracownie szkolne informatyczna i telekomunikacyjna 26 Ochrona obiektów, mienia. 6 Życie szkolne lub placówki 27 Zamówienia publiczne 60 Samorząd uczniowski 61 Gazetka szkolna 62 Akcje i imprezy uczniowskie 63 Uroczystości szkolne i rocznicowe 64 Kroniki i monografie placówki Strona 3 Symbole Kategorie klasyfikacyjne Hasło klasyfikacyjne dokumentacji Uwagi I II III IV w komórce w

Recently converted files (publicly available):