• Document: Anadolu Madencilik Tarihine Toplu Bir Bakış
  • Size: 651.55 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 11:08:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

makale Anadolu Madencilik Tarihine Toplu Bir Bakış Anadolu Madencilik Tarihi’ne baktığımızda birçok gelişme evreleri göze çarpar. Başta renkli mineraller toplanmakta, boya malzemesi ve boncuk yapımında kullanılmaktaydı. Henüz çanak çömleğin bilinmediği dönemlerde yüzeye yakın bazı maden yataklarında bulunan nabit bakır da toplanmaya ve küçük nesnelerin yapımında kullanılmaya başlandı. Böylece insanlığın ilk kullandığı metal bakır oldu. MÖ 6. binyıl sonlarında ise bakır cevherden ergitilmekteydi. Daha sonraki dönemlerde gelişen madencilikle tunç keşfedildi ve metal endüstrisinin temeli atılmış oldu. Prof. Dr. Ünsal YalçınBilim dünyası Anadolu‘yu Buna karşılık Levant, Ürdün ve Güney Suriye’de Neolitik Döneme Deutsches Bergbau-Museum Bochum madenciliğin beşiği olarak ait hiç bir maden buluntuya rastlanmamaktadır. Fenan ve Timna Uensal.Yalcin@bergbaumuseum.de bilmektedir. Zira maden- gibi zengin bakır maden yatakları nabit bakır içermezler. Bu böl- ciliğin ve metal işleme sanatının en eski örneklerini aradığı- gelerde bakır yerine firuze (turkuvaz) ve malakit gibi yeşil mineral- mızda, yollar bizi Anadolu’ya bağlar ve bu giderek göz ardı ler toplanıp boya ve takı hammaddesi olarak kullanılıyordu. Bu tür edilemez bir gerçeğe dönüşmektedir. Anadolu’nun jeolojik buluntuların en güzel örneklerini Jericho (Eriha), Yiftahel ya da Ain yapısına baktığımızda bölgenin maden yatakları açısından Ghasal’da görmekteyiz. Söz konusu bölgede madencilik MÖ 5. zenginliği göze çarpar. Yüzeye yakın bu yatakların çoğu tarih binyıl sonlarında, insanların cevherden bakır ergitmesiyle başlar 3. boyunca bölgeye yerleşen toplumların bu madenlere kolayca ulaşmasını sağlamıştır. Anadolu Madencilik Tarihi Yukarda kısaca söz edildiği gibi, Anadolu madencilik tarihinde Anadolu Madenciliği’nin geçmişi ele alınırken komşu bölge- önemli rol oynamaktadır. İnsanlığın en eski metal eserlerinin lerle olan ilişkiler gözardı edilmemeli, insanlığın ilk yerleşik ya- Anadolu’da bulunmasının yanı sıra, madenciliğin Anadolu’dan şam kalıntılarını barındıran Yakın Doğu ve Anadolu birlikte ele diğer bölgelere yayıldığını da söyleyebiliriz (Şekil 1). Son za- alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda tüm Yakın Doğu manlarda yoğunlaşan çokdisiplinli araştırmalar madenciliğin ile ilgili arkeolojik verilere baktığımızda, kuzey ve güney böl- geçmişi konusunda bilinmeyenlerin sayısını azaltmakta ve gelerde farklı gelişmeler gözlemleriz: Bölgenin kuzeyinde yer Anadolu Madencilik Tarihi’ni kronolojik olarak çeşitli aşama- alan Anadolu bakır yatakları açısından zengindir, söz konusu lara ayırarak incelememize olanak sağlamaktadır. Buna göre yataklarda nabit bakır da bulunmaktadır. Aynı şey Kuzeybatı Anadolu Madenciliği 5 evrede ele alınabilir 15: İran için de söylenebilir. Hal böyle olunca, Anadolu’ya yerleşen ilk insanların üzerinden çok zaman geçmeden bakırla tanışma- 1. Hazırlık Aşaması (metalsiz dönem), MÖ 8.200 öncesi ları şaşırtıcı bir sonuç sayılmaz. Bu nedenle insanlık tarihinin ilk 2. Başlangıç Aşaması (tek metalli dönem), MÖ 8.200 sonrası bakır ürünlerinin Anadolu’da bulunmasını bir raslantı olarak 3. Gelişme Aşaması (ekstraktif metalurjinin başlaması), MÖ değerlendirmemek gerekir 15,18,20. 5.000 sonrası 4. Yapılanma/Deneyim Aşaması (gelişmiş metalurji), MÖ 4.000 İnsanoğlunun tanıştığı ilk metal bakırdır. Günümüzden 10.000 sonrası yıl önce Çayönü Tepesi ve Aşıklı Höyük sakinleri, daha çanak 5. Endüsti Aşaması (Tunç ve Demir Çağları), MÖ 2.800 sonrası çömlek üretimine geçmeden, yaşadıkları yörelerde doğal ola- rak bulunan nabit bakırı toplayıp balık oltası, iğne ve boncuk gibi küçük nesneler üretmişlerdir. Çanak çömleksiz Neolitik Dönem’den kalma bakır buluntu- lara Anadolu dışında, örneğin Suriye ve Irak’ın kuzey kesim- lerinde ve İran’da da rastlamaktayız. Tell Halula, Ramad, Tell Maghzaliyeh, Tell Sotto ve Yarım Tepe gibi bazı “akeramik” yerleşim merkezlerinde nabit bakırdan oluşan ve MÖ 8. binle- rin sonları ile 7. binlerin başlarına tarihlenen küçük nesnelere rastlanmıştır 9,11,5.

Recently converted files (publicly available):