• Document: Yönetim Yıl:20 Sayı: 63 Haziran Doç.Dr.Yakup SELVİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı ÖZET
  • Size: 981.61 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 14:40:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Yönetim Yıl:20 Sayı: 63 Haziran 2009 SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Doç.Dr.Yakup SELVİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı ÖZET Günümüzde sağlık kuruluşları ürettikleri sağlık hizmetini nitelik ve nicelik açısından artaabilmek için teknolojiyi ve teknoloji ürünü olan tıbbi cihazlan kullanmakta ve bu kullamm giderek yaygınlaşmaktadır. Tanıda invaziv olmayan metotlar kullanmak, tanı ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri en aza indirmek amaçlarıyla kullanılan tıbbi cihazlar vasıtasıyla günümüz sağlık kuruluşları emek yoğun işletme olma özelliklerini kaybedip, teknoloji yoğun işletmeler haline gelmişlerdir. Büyük oranda kaynak kullanımını gerektirmesi nedeniyle de ileri teknoloji ürünü olan tanı ve tedavi amaçlı tıbbi cihazların, uygun ölçüde ve gerektiği yerde kullanılması sağlık kuruluşları için büyük önem taşımaktadır. Sağlık kuruluşlarının etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmeleri, diğer üretim faktörlerinin yanı sıra bu tür tıbbi cihazları da etkin ve verimli kullamlabilmeleriyle mümkün olabilmektedir. Planlama ve değerlendirme, bütçeleme ve finansman, sataıakrıa ve lojistik, monta' ve görevlendirme, eğitim ve beceri geliştirme, çalışma ve güvenlik, bakım ve onarım ile faaliyetine son verme ve elden çıkarma faaliyetleri tıbbi cihaz yönetim sürecinin temel unsuriandır. Bu sürecin her aşamasında etkin ve verimli bir yönetim anlayışı gerekmektedir. "Biyomedikal ve klinik mühendisliği birimi" bu sürece önemli katkılarda buılunabilmektedir. Tıbbi cihazların etkili yönetimi sağlanarak makul en yüksek kapasitede kullanılmalan, sağlık sektöründe üretilecek olan sağlık hizmetinin birim maliyetlerini azaltacak ve işletme verimliliğinin de artmasına katkıda bulunacaktır. Anahtar Sözcükler: Tıbbi cihaz yönetimi, sağlık kuruluşlan, biyomedikal ve klinik mühendisliği. MEDİCAL EQIJIPMENT MANAGEMENT IN HEALTH-CARE ORGAMZATIONS ABSTRACT Modern health-care organizations (HCO) have been increasingly using technology and medical equipments that are high technology prroducts to improve their health services in sense of quality and quantity. Using non-invasive methods in diagnosis with medical equipment to minimize the side effects on patients makes HCO technology driven organizations more than service driven organizations. Therefore, technology is an integral part of all rmjor policy and program-planning decisions for HCO. Medical equipment management (MEM) has been defned as an accountable, systematic apprroach to ensure that cost-effective, efficient, safe, and appropriate equipment is available to meet the demands of high-quality patient care. Such programs must embrace not only the technical aspects of maintaining medical equipment, but also the development of institutional policy regarding to equipment acquisition, use, replacement, and disposition. In HCO, MEM has become the responsiblity for the biomedical and clinical engineering (BCE) departman. The BCE can be both challenging and gratifyirıg because the care of patients requires a partnership between medical staff and modern technology. In HCO, administrators have established BCE departments to manage effectively all the technological resources, especially those relating to medical equipment, that are necessary for providing high quality patient care at a reasonable cost The availability ofBCE department makes all use oftechnological resources effective and efficient in HCO. Key Words: Medical equipment management, health-care organizations, biomedical and clinical engineering. 99 ileri teknoloji ürünü olan tıbbi GİRİŞ cihazların, uygun ölçüde ve gerektiği Bilim ve teknolojideki hızlı yerde kullanılması sağlık kuruluşları gelişmeler insanoğlunun özel için büyük önem taşımaktadır (T.C. hayatından sosyal hayatına kadar Sayıştay Başkanlığı, 2005, s:55). birçok farklı alana öncülük eder Ayrıca, sağlık teknolojisinin hızlı konuma gelmekte ve tıp alanına da gelişimine paralel olarak, sağlık yansımaktadır. Değişik amaçlarla hizmetlerinde kalitenin artması, bu geliştirilen birçok cihaz tıpta da her teknolojinin ürünü olan tıbbi geçen gün daha yaygın kullanım alanı cihazların sağlık kuruluşlarında etkin bulmaktadır. Ultrason dalgaları ilk ve verimli olarak kullanılabi

Recently converted files (publicly available):