• Document: BK Virus. Dr. Pınar Öngürü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Size: 1.4 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:17:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BK Virus Dr. Pınar Öngürü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giriş Onkogenik viruslar: – Kanserlerin oluşumunda rol oynar – BK Virus • İlk izolasyonu: Gardner, 1971 • Üreter stenozu, renal trans alıcısının idrarında • 20 yıl sonra intertisyel nefrit ve allograft kaybı yaptığı anlaşıldı Giriş • Potent immunosupresyon ile rejeksiyon oranı ↓ – Ancak viral enfeksiyonlar ↑ – Graft kaybı ↑ – Önemi ↑ • Transplantasyon sonrası en sık görülen oportunistik enfeksiyon Viroloji • Sirküler • Çift sarmallı • Zarfsız • DNA virüsü • BK ve JC virus arasında %74 DNA homoloji Zhong S, et. al. Distribution patterns of BK polyomavirus (BKV) subtypes and subgroups in American, European and Asian populations suggest co-migration of BKV and the human race. J Gen Virol. 2009 Jan;90(Pt 1):144-52. Yogo Y, et. al. Evolution of the BK polyomavirus: epidemiological, anthropological and clinical implications. Rev Med Virol. 2009 Jul;19(4):185-99. Kodlanmayan bölge Erken kodon bölgesi Geç kodon bölgesi düzenleyici proteinleri kodlar yapısal proteinleri kodlar – Large T-Ag - VP-1 – Small T-Ag – Agnoprotein - VP-2 - VP-3 tm supresor proteinlere (Rb, p53) bağlanır konak hücrede hücre döngüsünü başlatır Zhong S, et. al. Distribution patterns of BK polyomavirus (BKV) subtypes and subgroups in American, European and Asian populations suggest co-migration of BKV and the human race. J Gen Virol. 2009 Jan;90(Pt 1):144-52. Yogo Y, et. al. Evolution of the BK polyomavirus: epidemiological, anthropological and clinical implications. Rev Med Virol. 2009 Jul;19(4):185-99. Epidemiyoloji • Seroprevelans – 2-4. yaş hızla ↑ – Erişkinlerde ~ %70-90 • Bulaş yolu net değil – Oral / solunum (Tonsil dokuda saptanmış) – Diğer olası bulaş: • Direkt temas, fekal-oral yol • Perinatal ve prenetal geçiş Kantola K, et. al. Merkel cell polyomavirus DNA in tumor-free tonsillar tissues and upper respiratory tract samples: implications for respiratory transmission and latency. J Clin Virol. 2009 Aug;45(4):292-5. Schmidt T. Et. al. BK polyomavirus-specific cellular immune responses are age-dependent and strongly correlate with phases of virus replication. Am J Transplant. 2014 Jun;14(6):1334-45. Gibson PE, et. al. J Clin Pathol. Occurrence of IgM antibodies against BK and JC polyomaviruses during pregnancy. 1981 Jun;34(6):674-9. Epidemiyoloji • Her yerde yaygın • Genitoüriner epitele tropizmi+ • BKVN: renal trans hastalarının ~ %10 – Nakil başarısızlığı → %15-50 Hirsch et. al. Polyomavirus-associated nephropathy in renal transplantation: interdisciplinary analyses and recommendations. Transplantation. 2005 May 27;79(10):1277-86. Vasudev B, et al. BK virus nephritis: risk factors, timing, and outcome in renal transplant recipients.Kidney Int. 2005 Oct;68(4):1834-9. Epidemiyoloji • Primer enfeksiyondan sonra → latent – Renal ve üroepitel hücrelerde – Renal trans hastalarında enfeksiyon için odak • Sağlıklılarda % 10-30 idrarla yayılır • İmmunite ↓→üriner yayılım> %50 Egli A et. Al. J Infect Dis. Prevalence of polyomavirus BK and JC infection and replication in 400 healthy blood donors. 2009 Mar 15;199(6):837-46. BKV Nefropatisi için Risk Faktörleri • Donor-ilişkili risk faktörleri: • Trans prosedurleri ile ilişkili risk – Canlıdan nakil faktörleri: – ABO uyumsuzluğu, – Trans öncesi de-sensitizasyon – CMV enfeksiyonu – Uzamış soğuk İskemi – Donörün seropozitif olması – Üretere stent konması – Donörün virürisi – Yüksek takrolimus düzeyleri – Kalsinörin inh alıyor olması

Recently converted files (publicly available):