• Document: Ж. В. Колоїз ДІАЛЕКТИЗМИ В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»
  • Size: 460.81 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 22:11:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ. – Вип. 4 УДК 811.161.2’282 Ж. В. Колоїз ДІАЛЕКТИЗМИ В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ» Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос «Солодка Даруся». У статті йдеться про діалектизми, засвідчені в романі Марії Матіос «Солодка Даруся»; аналізуються їхні фонетичні, лексичні, семантичні, фразеологічні та граматичні різновиди. Зроблено спробу систематизувати передусім діалектну лексику та фразеологію з урахуванням структурних, семантичних, функціонально- стилістичних, а подекуди й генетичних особливостей. Ключові слова: діалектизм, діалектна лексика, діалектна фразеологія, діалектні особливості. Колоиз Ж. В. Диалектизмы в романе Марии Матиос «Сладкая Даруся». В статье рассматриваются диалектизмы, представленные в романе Марии Матиос «Сладкая Даруся»; анализируются их фонетические, лексические, семантические, фразеологические и грамматические разновидности. Сделана попытка систематизировать прежде всего диалектную лексику и фразеологию с учетом структурных, семантических, функционально-стилистических, а отчасти и генетических особенностей. Ключевые слова: диалектизм, диалектная лексика, диалектная фразеология, диалектные особенности. Koloiz Z. V. Dialecticisms in novel of Mariya Matios “Sweet Darusya”. The article deals with dialecticisms in novel of Mariya Matios “Sweet Darusya”, their phonetical, lexical, phraseological and grammatical types are analyzed. The attempt of systematization of dialect vocabulary and phraseology with taking into consideration their structural, semantic, functional-stylistic and genetic peculiarities are made. Key words: dialecticism, dialect vocabulary, dialect phraseology, dialect peculiarities. Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солодка Даруся» − «драма на три життя», як визначає жанр твору сама авторка, − це передовсім «моральне застереження-забобон про те, що історія і кожна окрема людина «за всіх часів і режимів пов’язані одною пуповиною, а гріх і його спокута − явища майже осяжні, матеріальні» [6, с. 4]. Безапеляційно: «це – явище в літературі», яке заслуговує на належне поцінування. І не тільки з боку літераторів. Адже «Солодка Даруся», як справедливо зауважує Ігор Римарук, − «це данина пам’яті. А також (чи передовсім?..) − нашій мові» [6, с. 7]. А відтак лінгвістичні аспекти твору (як, безумовно, й усього творчого доробку письменниці) неодмінно сприятимуть появі ґрунтовних мовознавчих розвідок. Чого варті одні лише «фразеологічні перлини народної мудрості», які вміло вводяться в контексти, обіграються, трансформуються, перефразовуються й «викликають до життя» нові метафоричні вирази та афористичні моральні формули: Але це таки правда, що нікому так не є погано, як нашим ворогам, коли нам добре [с. 68]; Не тільки люди, але й сатана нервує, коли комусь добре трохи довше, ніж собі планує сатана [с. 70]; … як ніколи не звертає уваги © Ж. В. Колоїз, 2010. – 98 – ЛІНГВІСТИКА І ПОЕТИКА ТЕКСТ

Recently converted files (publicly available):