• Document: Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
  • Size: 681.98 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 17:39:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Część III PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Nowoczesne systemy zarządzania KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE W ZARZĄDZANIU Katarzyna GURMIŃSKA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ CYBERNETYKI Wstęp Wraz ze wzrostem znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu, zaczęto uży- wać określenia „kapitał” czy „potencjał społeczny”. W sytuacji zmian w zarządzaniu związanych z budowaniem społeczeństwa informatycznego i gospodarki cyfrowej nacisk położony został na zdobycze technologiczne, które są osiągnięciem człowieka i efektem pracy ludzkiego umysłu. Psychologia zyskuje niewątpliwie coraz większe znaczenie w życiu człowieka ze względu na zmianę sposobu jego funkcjonowania oraz zmiany w otoczeniu zewnętrznym. Można zauważyć duże zainteresowanie psychologią. Widać także, że na to zapotrzebowanie odpowiadają media. Wystarczy zajrzeć do księgarni, aby zobaczyć, że w ciągu kilku lat nastąpiła zmiana w ilości miejsca poświęcanego psychologii. Wiąże się to z rozwojem tej dziedziny, nowymi możliwościami badaw- czymi i z poszukiwaniem przez ludzi odpowiedzi na pytania, którymi psychologia się zajmuje. Współcześnie psychologia to nauka zajmująca się przede wszystkim dwoma obszarami1. Kluczowe znaczenie dla psychologii mają: − zachowanie jednostki, jej przystosowanie, działanie, które można obser- wować w różnych warunkach, − procesy psychiczne człowieka, które zachodzą w ukryciu, ponieważ stanowią jego wewnętrzne funkcjonowanie, jak myślenie, rozumowanie, marzenie itd. 1. Zastosowanie psychologii Dzięki psychologii można opisywać, wyjaśniać, przewidywać ludzkie zachowa- nie i kierować nim. Wszystkie te funkcje mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem, jako sposoby opisywania ludzi, rozpoznawania różnych mechanizmów w samym człowieku oraz w jego relacjach z innymi ludźmi. Oprócz psychologii naukowej, pojawiło się również wiele metod, które stanowią pseudopsychologię i rzucają 1 P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2009, s. 4. 200 Nowoczesne systemy zarządzania cień na jej autentyczne dokonania. Tak jest w przypadku grafologii, jeszcze kilka lat temu wykorzystywanej w Polsce w rekrutacji pracowników, która tak naprawdę nie ma znaczenia2. Trudno przewidzieć efektywność pracownika na podstawie jego charakteru pisma. To podobna koncepcja do różnego rodzaju pomysłów znanych w historii psychologii. Jak ta, że od wielkości czaszki zależy inteligencja człowie- ka. Frenologia była o tyle popularną koncepcją, że odnosiła się do pomysłu, jak powiązać jakąś cechę fizyczną czy fizjologiczną z funkcjonowaniem, osobowością człowieka. Jednak większość twierdzeń frenologii nie może być podtrzymana przez psychologię naukową3. Chociaż frenologia jest inspiracją dla prowadzonych współcześnie badań mózgu, które dzięki nowoczesnym metodom mogą dawać prawdziwy obraz działania mózgu. Połączenie cech czy tworzenie typów ze względu na jakąś cechę cały czas bywa wykorzystywane w psychologii. Przykładowo test MBTI stworzony przez Myers–Briggs korzysta z koncepcji Junga dotyczącej osobowości i tworzy kilka typów osobowości ze względu na pewne właściwości psychiczne, takie jak ekstra- wersja – introwersja, myślenie – uczucia, poznanie – intuicja4. Ten test stosowany jest w trakcie rekrutacji. Jest on interesujący ze względu na możliwość uzyskania wyników dających obraz możliwości i ograniczeń człowieka. Łącznie z próbami przewidywania, w jakich zawodach dany typ osobowości sprawdzi się i jaki rodzaj kariery jest najlepszy dla każdej jednostki. Psychologia jest dziedziną rozwijającą się. Jeżeli ktoś sięgnie do informacji psychologicznych sprzed 20-30 lat, to mogą się one okazać nietrafne w dzisiej- szym świecie wobec współczesnego człowieka. Badania nad rozwojem mózgu pokazują naukowe podstawy wiedzy dotyczącej umysłu człowieka5. W związku z poszerzaniem tej wiedzy, niektóre dotychczasowe wiadomości o pracy mózgu ulegają przedawnieniu, natomiast inne informacje zostają potwierdzone lub są odkrywane nowe. Wraz z rozwojem możliwości badawczych i w lepszym stopniu rozumieniem działania umysłu zmienia się sposób widzenia człowieka, myślenia o nim oraz wyjaśniania jego zachowań. Na przykład, jedną z teorii powstałych w latach 80. XX wieku była teoria Howarda Gardnera dotycząca inteligencji wie- lorakich6. Gardner stwierdził, że człowiek posiada siedem rodzajów inteligencji, co bardzo poszerza sposób patrzenia na inteligencję człowieka. Wyróżnia on następujące typy inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, przestrzenną, muzyczną, cielesno-kinestetyczną, interpersonalną oraz intrapersonalną. Później Gardner r

Recently converted files (publicly available):