• Document: PAROC PROTECTION Brandklassade konstruktioner
  • Size: 2.2 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 14:40:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PAROC® PROTECTION™ – Brandklassade konstruktioner PA R O PROTEC C ® T IO N ™ Isolerin ge och fukt n som skydda r mot bran d Byggisolering Sverige Oktober 2012 1 Innehåll PAROC® PROTECTION™ Brandklassade konstruktioner ............... 3 Brand – ett samhällsproblem ............. 4–5 Myndighetskrav avseende brandskydd .................................... 6–7 PAROC® Stenull – Naturligt obrännbar och hållbar isolering .............................. 8–9 Godkännanden för brandklassade konstruktioner ............................. 10–11 Mellanväggar ............................. 12–13 Brandväggar .................................... 14 Ytterväggar ................................ 14–15 Mellanbjälklag .................................. 16 Yttertak ............................................ 16 Innertak .......................................... 16 Vindsbjälklag .................................... 17 PAROC® FireSAFE – Brandisolering av stålkonstruktioner Dimensionering av isolering .......... 18–21 Inbyggda pelare med fyrkantprofil ...... 22 HSQ-balkar ...................................... 23 Brandisolering av betongdäck ............ 24 Brandisolering av ståltak .................... 25 Komponenter i systemet ..................... 26 Arbetsanvisning ................................ 27 Produktinformation .......................28–30 PA R O C ® PROTECT ION™ Isoleringe n som sk och fukt yddar mot brand PAROC® PROTECTION™ är vårt koncept för svensktillverkad stenull, ett material som har överlägsna egen- skaper när det gäller fukt och brand- skydd. Så när du tänker isolera, tänk PAROC® PROTECTION™ som ger dig ett inbyggt skydd mot både fukt och brand. paroc.se 2 PAROC® PROTECTION™ Brandklassade konstruktioner Till följd av de ökade kraven på energieffektivitet hos byggnader och installationer har isolering kommit att spela en allt viktigare roll. Tjocka lager med isolering kan öka brandbe- lastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. En brand i en byggnad kan leda till dödsfall och stora skador på egendom. Ungefär hälften av försäk- ringsbolagens årliga utbetalningar är för brandskador. Vattenskador Värmeisolering/Brandisolering står för ungefär 30 % och inbrott för Dagens krav på värmeisolering ger 20 %. Både själva byggnaden och dess betydligt tjockare isolering än vad innehåll bidrar till att branden sprids. som redovisas här gällande lösningar Med rätt brandskydd kan brandrisken för klimatskalet. Det betyder att kra- minskas avsevärt. ven på brandisolering med automatik Stenullens främsta syfte är att innehålls om de minimitjocklekar värmeisolera. Därtill utgör den skydd och de skikt som här visas finns med mot påverkan av fukt och brand samt tillsammans med PAROC Stenull. bidrar till att göra konstruktioner ljudabsorberande och ljuddämpande. Ljudreduktion/Brandisolering I det här dokumentet har vi samlat När det gäller ljudreduktion i mel- det som rör brandisolering och som är lanväggar är de kraven ofta dimensio- godkänt för sina ändamål på ett eller nerande. Det vill säga konstruktionen annat sätt. De lösningar som presente- måste byggas tjockare eller med fler ras är minimikrav för att nå den klass skikt på grund av kravet på ljudre- som anges. Ofta är det andra krav duktion. Brandklassningen innehålls som styr hur konstruktionen slutligen därmed på samma gång. utformas. 3 ■ ÖV ERGRIPAN DE SA M HÄLL SPROBLEM Brand – ett samhällsproblem En ständigt brännande aktuell fråga Via nyheterna kommer dagligen in- formation om förödande bränder, om inte med dödlig utgång så åtminstone med svåra konsekvenser för de boende eller de verksamheter som drabbas. Det är när det inträffar som nyheten är het men de öden som drabbar de inblandade skildras sällan eller aldrig. D

Recently converted files (publicly available):