• Document: Stała organizacja ruchu
  • Size: 147.24 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 17:32:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z parkingami w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk BRANśA: Projekt stałej organizacji ruchu Opracował: CHOJNICE, SYCZEŃ 2014 rok -1– Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sikorskiego w Czersku wraz z parkingami - stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. Opis techniczny 2. Plan orientacyjny 1: 10 000 - rys.1 3. Plan sytuacyjny organizacji ruchu 1: 500 - rys. 2 4. Uzgodnienia -2– Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sikorskiego w Czersku wraz z parkingami - stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej 1. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania objęto organizację ruchu po wykonaniu zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sikorskiego w Czersku wraz z parkingami”. Ulica Sikorskiego jest zlokalizowana w centralnej części miasta Czersk na obszarze zabudowanym. Ulica Sikorskiego jest drogą kategorii gminnej, klasy L- lokalnej, szerokości zmiennej 5,50÷6,50 m, stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy ulicą Dworcową i Hallera (drogi gminne) oraz dojazd do dróg osiedlowych. Ulica obsługuje znajdujące się przy ulicy Sikorskiego budynki mieszkalne i handlowo- usługowe. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Projekt zagospodarowania terenu, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późń. zm.) wraz z załącznikami: o Nr 1 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach, o Nr 2 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach, o Nr 4 - Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE -3– Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sikorskiego w Czersku wraz z parkingami - stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej W zakresie inwestycji projektuje się przebudowę ul. Sikorskiego jako drogę stanowiącą połączenie ulic Dworcowej i Hallera oraz dojazd do dróg osiedlowych. Projekt przewiduje przebudowę ulicy od km 0+004 do km 0+178. Jezdnię zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00 m. Po obu stronach ulicy zlokalizowano parkingi prostopadłe lub równoległe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego z pasami dzielącymi w kolorze kontrastowym obramowany krawęŜnikiem betonowym 15x30 cm. Głębokość miejsc parkingowych prostopadłych do osi jezdni wynosi 5,00m, szerokość 2,50m i 2,40m i dla osób niepełnosprawnych 3,60m. Miejsca parkingowe równoległe względem osi jezdni o wymiarach: 2,50m głębokości, 6,00m długości. Lokalizacja miejsc parkingowych: - km 0+016÷ 0+033,50 str. prawa- 7 miejsc x 2,5 m - km 0+041,70÷ 0+084,20 str. prawa - 17 miejsc x 2,5 m - km 0+105,50÷ 0+110,50 str. prawa- 2 miejsca x 2,5 m - km 0+111,50÷ 0+124 str. prawa- 5 miejsc x 2,5 m - km 0+125÷ 0+144,20 str. prawa- 8 miejsc x 2,4 m - km 0+145,20÷ 0+155,20 str. prawa- 4 miejsca x 2,5 m - km 0+157,20÷ 0+168 str. prawa- 3 miejsca x 2,4 m, 1 miejsce x 3,60 m - km 0+105,50÷ 0+129,50 str. lewa - 4 miejsca x 6,00 m Łącznie 51 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. W ramach przebudowy uporządkowano układ chodników tak, aby stanowiły one dogodne ciągi komunikacyjne dla pieszych. Na całej długości jezdni przyjęto spadki poprzeczne normatywne daszkowe 2%. WzdłuŜ ulicy i parkingów zaprojektowano krawęŜnik betonowy 15x30 cm wystający na 12 cm a na zjazdach do posesji i parkingów oraz na przejściach dla p

Recently converted files (publicly available):