• Document: BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii
  • Size: 1.74 MB
  • Uploaded: 2019-06-12 15:20:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAŞ VE BOYUN 1 Cranium ve Fossa Cranii • Cranium (Kafa iskeleti): Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium’dan oluşur. • Calvaria (Kafatası): Frontal, parietal ve occipital kemiklerden oluşur. • Neurocranium • Os frontale • Os parietale • Os temporale • Os sphenoidale • Os occipitale • Os ethmoidale • Viscerocranium • Maxilla • Mandibula • Os palatinum • Os nasale • Os zygomaticum • Os lacrimale • Concha nasalis inferior • Vomer • Os hyoideum 2 1 3 • Sutura coronalis • Sutura sagittalis • Sutura squamosa • Sutura lambdoidea • Kranial suturaların birleşim noktaları: • Bregma • Lambda • Pterion • Asterion • Nasion • Inion 4 2 5 Kafanın delikleri-açıklıkları • Fossa cranii anterior • Lamina cribriformis: Nn. olfactorii • Foramen caecum • Foramina ethmoidales anterior- posterior 6 3 Fossa cranii media Canalis opticus: N. opticus, A. ophtalmica, a.v. centralis retina Fissura orbitalis superior: N. oculomotorius, n. trochlearis, n. ophtalmicus, v. ophtalmica superior Foramen rotundum: N. maxillaris Foramen ovale: N. mandibularis, a. meningea media Foramen spinosum: A. meningea media Foramen lacerum(bir şey geçmez) Canalis caroticus: A. carotis interna ve çevresindeki plexus caroticus internus. N. petrosus major’ün çıktığı açıklık: N. petrosus major(N. facialis’ten) 7 Fossa cranii posterior Meatus acusticus internus: N. vestibulocochlearis, n. facialis, a. labyrinthi Foramen jugulare: N. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, v. jugularis interna’nın başlangıcı Canalis nervi hypoglossi: N. hypoglossus Foramen magnum: Medulla spinalis, N. accessorius’un spinal parçası, A. vertebralis’ler, canalis vertebralis’in venöz pleksusu, a. spinalis anterior ve posteriorlar. 8 4 Kafanın önündekiler •Foramen zygomaticofacialis •Foramen supraorbitalis: a.v.n. supraorbitalis •Foramen infraorbitalis: a.v.n. infraorbitalis •Foramen mentalis : a.v.n. mentalis 9 Basis crani externa Fissura petrotympanica: Chorda tympani, a. tympanica anterior. Foramen stylomastoideum: N. facialis Canalis incisivus N. nasopalatinus, damak damarlarının uçları Canalis palatinus: A.v. palatina descendens ve nn. palatina major ve minor Foramen palatina majus: a.v.n. palatina major Foramina palatina minora: a.v.n. palatina minores Canalis pterygoideus: N. canalis pterygoideus Foramen sphenopalatina: A.v. sphenopalatina ve n. nasopalatinus 10 5 Yüz kasları ve sinirleri • N. facialis: Foramen stylomastoideum’dan çıkar ve parotis bezinin içinden geçerek 5 dala ayrılır ve yüzde dağılır. Mimik kaslarının hepsinin, m. digastricus’un venter posterior’u ve m. stylohyoideus’u inerve eder. • N. trigeminus: Yüzün somatik duyularını alır. N. ophtalmicus, n. maxillaris ve n. mandibularis dalları vardır. Yüz damarları 11 • A. facialis: A. carotis externa’nın dalıdır. Yüze birçok dal verdikten sonra a. angularis uç dalı ile sonlanır. (A. ophtalmica ile anastomoz yapar) • A. temporalis superficialis: N. auriculotemporalis ile beraber seyreder. A. transversa faciei dalını verir. 12 6 • V. facialis: V. angularis’in devamıdır. V. jugularis interna’ya drene olur veya v. retromandibularis’in ön dalı ile birleşir ve v. facialis communis’i oluşturur. Buda v. jugularis interna’ya dökülür. • V. retromandibularis: V. maxillaris ve v. temporalis superficialis birleşimi ile oluşur. 13 SCALP • Skin (Deri) • Connective tissue (Ba

Recently converted files (publicly available):