• Document: Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs
  • Size: 916.4 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:00:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs Inhoud 1. Inleiding 2. Anderstaligheid en meertaligheid 2.1. Meertaligheid 2.2. Communiceren met anderstalige ouders 3. Initiatieven en Tips voor een vlotte communicatie met anderstalige ouders 3.1 Nederlands leren en oefenen 3.1.1. Het NT2-landschap 3.1.2. Het Huis van het Nederlands 3.1.3. Nederlands oefenen 3.2.Eenvoudig en duidelijk communiceren 3.2.1. Vormingen Duidelijke Taal 3.2.2. Pictogrammen 3.2.3. Tolkendiensten 3.3. Meer dan taal alleen: werken aan de relatie tussen school en ouders 3.3.1. ODiCe 3.3.2. DocAtlas 3.3.3. Steunpunt Diversiteit en Leren 3.3.4. Centrum Taal en Onderwijs 4. Bronnen, aanvullende lectuur, links & nuttige adressen 4.1 Bronnen 4.2 Links 4.3 Adressen 4.3.1. Huizen van het Nederlands 4.3.2. Provinciaal Integratie Centrum 4.3.3 Stedelijke Integratiediensten 4.3.4 Pedagogische begeleidingsdiensten Brochure in samenwerking met ODiCe en het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen 2 Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs 1. Inleiding Het wordt algemeen aanvaard dat een grotere ouderbetrokkenheid de kansen van kinderen in het onderwijs verhoogt. Toch blijkt die ouderbetrokkenheid, de houding van ouders ten opzichte van de school en van de school ten opzichte van haar ouders, moeilijk te beïnvloeden. Een van de pijlers van een goede samenwerking tussen beide partijen is een vlotte communicatie. En dit blijkt in de huidige Vlaamse context, waar meertaligheid een feit is waar we niet meer om heen kunnen, niet zo gemakkelijk te realiseren. Scholen vinden het moeilijk om met álle ouders een goed contact op te bouwen. Een sterk partnerschap uitbouwen met kansarme en anderstalige ouders ervaren ze als moeilijk. Deze brochure wil de basisscholen in Oost-Vlaanderen helpen om (anderstalige) ouders beter te bereiken en een betere communicatie tot stand te brengen. Via deze weg hopen we een positieve invloed op de ouderbetrokkenheid uit te oefenen. De brochure is een samenwerking tussen het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw en het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum. Beide organisaties worden vaak met vragen omtrent communicatie met anderstalige ouders benaderd en hebben vanuit hun ervaring deze brochure geschreven. In het eerste deel van de brochure plaatsen we de thematiek van meertaligheid binnen een bredere context en proberen we een aantal richtlijnen mee te geven om hier zo goed mogelijk mee om te gaan als school. Vervolgens geven we uitleg over het NT2 (Nederlands als Tweede Taal) - landschap en stellen we de werking van het Huis van het Nederlands voor. Het Huis van het Nederlands zorgt er onder andere voor dat alle ouders een cursus Nederlands kunnen volgen bij een aanbodsverstrekker in hun buurt, aangepast aan hun mogelijkheden en aan hun persoonlijke situatie. Een basiskennis Nederlands bevordert de communicatie en kan voor iedere ouder deuren openen. Maar een basiskennis Nederlands zal voor vele ouders niet voldoende zijn om de communicatie optimaal te laten verlopen. Daarom wijden we ook een deel van de brochure aan eenvoudig en duidelijk communiceren vanuit de school. Daarbij belichten we zowel mondelinge als schriftelijke communicatie en behandelen we enkele hulpmiddelen zoals tolken en pictogrammen. Omdat we ons ervan bewust zijn dat communicatie veel meer is dan het taalaspect ervan, vermelden we ook enkele andere organisaties en projecten. Er is immers een verwevenheid met tal van andere thema’s zoals opvoedingsondersteuning, omgaan met diversiteit, culturele verschillen etc. Hopelijk beantwoorden we op deze manier een aantal precaire vragen. Brochure in samenwerking met ODiCe en het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen 3 Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs 2. Anderstaligheid en meertaligheid Heel wat kinderen groeien op in een gezin waar Nederlands niet de (enige) moedertaal is. Voor veel kinderen is het de tweede, derde en soms zelfs vierde taal, waar zij pas in het onderwijs mee in aanraking komen. Meertaligheid is dus een gegeven waar scholen volop mee geconfronteerd worden en dat zich binnen de scholen op allerlei vlakken (communicatie met ouders, didactiek, relaties tussen de leerlingen,…) laat voelen. Vooraleer we dieper ingaan op het thema van deze brochure, namelijk hoe een goede communicatie tot stand brengen met anderstalige ouders, willen we graag een aantal feiten rond meertaligheid verhelderen. 2.1 Want meertalig zijn, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Een meer

Recently converted files (publicly available):