• Document: Autoveron vientipalautus
  • Size: 89.51 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 18:18:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen www.tulli.fi Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Vientipalautukseen oikeutetut Vientipalautukseen on oikeutettu henkilö, joka omistaa ajoneuvon, kun se viedään muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Kyseessä voi olla luonnollinen henkilö tai yritys. Omistajan ei tarvitse olla sama henkilö, jonka nimissä ajoneuvo on aikaisemmin verotettu ja joka on maksanut veron. Vientipalautuksen saaminen ei edellytä omistusoikeuden siirtoa, vaan voi tulla kysymykseen esimerkiksi ulkomaille muuton yhteydessä. Jos vientipalautuksen hakija on merkitty rekisteriin ajoneuvon omistajaksi, hänen ei tarvitse toimittaa muuta omistusoikeusselvitystä. Mikäli vientipalautuksen hakija ei ole rekisteriin merkitty omistaja, hänen on toimitettava luovutuskirja tai luovutuskirjat viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta alkaen. Vientipalautuksen edellytykset Veropäivä 1.4.2009 tai myöhäisempi Jotta ajoneuvolle voidaan myöntää vientipalautusta, ensiverotuksen veropäivän on oltava 1.4.2009 tai myöhäisempi. Ajoneuvoille, joiden veropäivä on ollut tätä aikaisempi, ei vientipalautusta myönnetä, vaikka varsinainen verotuspäätös olisi tehty sanotun ajankohdan jälkeen. Vientipalautusta haetaan ennen ajoneuvon maastavientiä Vientipalautusta on haettava ennen ajoneuvon maastavientiä. Palautuksen hakija antaa lomakkeella Tullille ilmoituksen maastaviennistä ja hakee vientipalautusta. Lisäksi hakija ilmoittaa ajoneuvon tarkemmat tiedot ajoneuvon yksilöintilomakkeella. Palautuksen hakijan on annettava Tullille mahdollisuus tarkastaa ajoneuvo ennen vientiä. Tämän vuoksi palautuksen edellytyksenä on, ettei ajoneuvoa viedä maasta ennen kuinTulli on tarkastanut ajoneuvon tai poikkeustapauksessa ilmoittanut hakijalle, ettei ajoneuvoa tarkasteta. 2 (10) Vientipalautuksen edellytysten täyttymisestä annetaan selvitys Palautuksen hakijan tulee toimittaa Tullille tarvittava selvitys vientipalautuksen edellytysten täyttymisestä. Edellytysten täyttyminen osoitetaan virallisilla asiakirjoilla. Tarpeellisia asiakirjoja ovat muun muassa jäljennökset suomalaisesta ja ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta. Tulli voi tarpeen mukaan pyytää myös muita asiakirjoja. Vientipalautus on kaksivaiheinen, koska palautusta tulee hakea ennen ajoneuvon maastavientiä, mutta palautus voidaan maksaa vasta, kun ajoneuvon rekisteröinnistä ulkomaille on annettu selvitys. Ajoneuvon liikennekelpoinen kunto Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on käytön Suomessa päättyessä liikennekelpoisessa kunnossa. Ajoneuvon tulee olla hyväksytty liikenteeseen viimeisessä määräaikaiskatsastuksessa. Lisäksi Tulli tarkastaa ajoneuvon ennen kuin se viedään Suomesta. Ajoneuvo poistetaan Suomessa liikennekäytöstä ja rekisteröidään ulkomaille Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on Suomessa poistettu liikennekäytöstä ulkomaille viennin vuoksi, ja siitä on tehty liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus rekisteröintiviranomaiselle. Ajoneuvo on rekisteröitävä pysyvästi ulkomaille, jotta vientipalautusta voidaan maksaa. Väliaikainen rekisteröinti ei ole riittävä. Asiakkaan on toimitettava Tullille jäljennös rekisteröintiasiakirjoista sekä tarvittaessa virallisen kielenkääntäjän niistä tekemä käännös. Ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut alle10 vuotta Ajoneuvo on ilmoitettava vietäväksi Suomesta ja poistettava liikennekäytöstä ennen kuin 10 vuotta on kulunut sen ensimmäisestä käyttöönotosta. Vientipalautusta ei myönnetä ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut vähintään 10 vuotta. Ensimmäinen käyttöönottoajankohta on aina ajoneuvoliikennerekisteriin merkitty ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä. Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity ulkomailla tai Suomessa. Ensimmäisellä käyttöönottoajankohdalla tarkoitetaan myös vientirekisteröintiä tai muuta pidempiaikaista rekisteröintiä Suomessa tai muussa maassa. Käyttöönottoilmoitukseen tai siirtolupaan perustuvaa käyttöönottoa ei oteta säännöstä sovellettaessa huomioon. Poikkeuksen muodostavat uusina Suomeen tuodut ajoneuvot, jotka ovat olleet autoverolain 35 b §:n mukaisessa esittelykäytössä. Niiden kohdalla ensimmäinen käyttöönottoajankohta on esittelykäytön alkamispäivä. Ajoneuvo on ilmoitettu verotettavaksi asianmukaisesti Palautuksen edellytyksenä on, että ajoneuvo on aikanaan ilmoitettu verotettavaksi asianmukaisesti. Vi

Recently converted files (publicly available):