• Document: СТАВОВИ ПРЕМА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ВОЈВОЂАНСКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 2
  • Size: 737.66 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 07:58:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Оригинални научни рад 316.644-057.874:811.163.41(497.113) Елеонора Ј. Ковач Рац1 Nasle|e 38 • 2017 • 141–161 Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Сабина Ј. Халупка Решетар Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет СТАВОВИ ПРЕМА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА ВОЈВОЂАНСКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ2 У овом раду се приказују резултати једног дела истраживања везаног за језичке ставове ученика 3. и 4. разреда средње шко- ле према српском језику. Испитанике су чинили ученици чети- ри војвођанске средње стручне школе на мађарском наставном језику, као и ученици четири гимназије на мађарском наставном језику. Овакав избор испитаника представља пригодан узорак за истраживање које је имало за циљ: да се испита могућа разлика у ставовима према српском језику између ученика средњих струч- них школа и ученика гимназија. Инструмент који је коришћен у овом истраживању јесте упитник, а испитивани узорак је чинио укупно 281 ученик средње школе (N = 281). Циљ истраживања је да се свеобухватније сагледају ставови према српском језику међу ученицима 3. и 4. разреда средње школе, те да се помоћу добије- них података допринесе изграђивању позитивнијег става према српском језику међу ученицима средњих школа на мађарском наставном језику, као и унапређивању наставе српског језика у средњим школама у Војводини. Кључне речи: ставови према језику, ставови према српском језику, контактни варијетет језика, функционално-ситуациони билингвизам, мађарско становништво у Војводини. 1. Увод Ставови према језику, као и други ставови, представљају ком- плексан скуп мишљења, осећања и реакција – скуп који у великој мери обликује идентитет појединца и група, и, што је најзначајније, у вели- кој мери утиче на њихово друштвено понашање (Пауновић 2009: 77–78). Бројна социолингвистичка истраживања сведоче о томе да је позитиван став према неком језику један од основних фактора који доприносе ус- пешном учењу тог језика, јер се услед њега јавља спремност и мотива- 1 kreleonora@ff.uns.ac.rs 2 Рад је настао у оквиру пројеката бр. 178017 Дискурси мањинских језика, књижевности и култура у Југоисточној и Средњој Европи и бр. 178002 Језици и културе у времену и простору Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Recently converted files (publicly available):