• Document: MEDIA AUDIOWIZUALNE KONFLIKT REGULACYJNY W DOBIE CYFRYZACJI. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  • Size: 532.66 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 13:21:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MEDIA AUDIOWIZUALNE KONFLIKT REGULACYJNY W DOBIE CYFRYZACJI Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Warszawa 2011 Moim rodzicom, którym tak wiele zawdzięczam Państwo nie jest po prostu zbiorem instytucji wy- pełnionych biurokratami, którzy służą interesowi publicznemu. Zawiera w  sobie także kulturowe i polityczne formy, reprezentacje, dyskursy, prak- tyki i działania oraz specyficzne technologie i or- ganizacje władzy, które wzięte razem, pomagają definiować interes publiczny, ustanawiać znacze- nie oraz definiować i naturalizować dostępne tam tożsamości społeczne1. Carole Nagengast 1 C. Nagengast, Violence, Terror, and the Crisis of the State, Annual Review of Anthropology, t. 23 Albuquerque, New Mexico 1994, s. 109. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów  / 13 Od Autorki  / 17 Wprowadzenie  / 19 Rozdział I Pojęcie interesu publicznego. Zagadnienie dualizmu regulacyjnego  / 31 1. Definicja interesu publicznego. Wybrane zagadnienia  / 32 1.1. Interes publiczny a cele i funkcje administracji publicznej  / 38 1.2. Interes publiczny a interes prywatny i społeczeństwo  / 42 1.3. Interes publiczny w systemie mediów audiowizualnych  / 48 2. Dualizm regulacyjny w sektorze mediów audiowizualnych w warunkach cyfryzacji  / 49 2.1. Podstawy prawne dualizmu regulacyjnego a cyfryzacja  / 55 2.2. Dualizm prawny w polskim sektorze audiowizualnym   / 61 2.3. Wyjątki dotyczące ochrony sektora audiowizualnego  / 63 Podsumowanie  / 66 Rozdział II Konflikt regulacyjny: zróżnicowane spojrzenie na interes publiczny w mediach audiowizualnych  / 68 1. Cele interesu publicznego w prawie mediów audiowizualnych  / 70 1.1. Kształtowanie się pojęcia interesu publicznego z perspektywy polskiej akcesji do UE  / 77 1.2. Interes publiczny: wymagany poziom definiowania. Uwagi ogólne  / 78 1.3. Miejsce problematyki audiowizualnej w regulacjach prawa unijnego  / 81 1.4. Zagadnienia instytucjonalne  / 83 9 Spis treści 2. Dualizm regulacyjny: problem wyboru poziomu definiowania celów interesu publicznego  / 85 2.1. Relacje między interesem publicznym w ujęciu narodowym a interesem ogólnym w ujęciu europejskim. Zagadnienia wstępne  / 87 2.2. Polityka audiowizualna jako wytyczna interesu ogólnego w ujęciu europejskim  / 88 2.3. Polityka audiowizualna a wymogi imperatywne interesu publicznego  / 89 2.4. Problematyka dualizmu regulacyjnego w wybranym orzecznictwie krajowych sądów konstytucyjnych  / 93 2.5. Cele interesu ogólnego w ujęciu europejskim jako wyznacznik interesu publicznego w ujęciu narodowym, na przykładzie wybranego orzecznictwa ETS  / 100 Podsumowanie  / 106 Rozdział III Konflikt regulacyjny: moralność publiczna i misja publiczna jako wyznaczniki różnic w pojmowaniu interesu publicznego  / 108 1. Moralność publiczna jako przedmiot ochrony  / 110 1.1. Pojęcie moralności publicznej  / 112 1.2. Badanie moralności publicznej: wybór poziomu definicji  / 118 1.3. Ustalenia treści moralności publicznej  / 122 1.4. Ochrona moralności publicznej w polskim prawie medialnym  / 126 1.5. Elementy wspólne w polityce audiowizualnej Unii Europejskiej  / 133 2. Misja publiczna: definiowanie zadań publicznych w mediach audiowizualnych  / 135 2.1. Definicja misji publicznej a interes publiczny  / 137 2.2. Misja publiczna – zadania publiczne  / 142 2.3. Poziom definiowania  / 146 Rozdział IV Europejskie kierunki regulacyjne a interes publiczny w ujęciu narodowym w sektorze mediów audiowizualnych  / 155 1. Instrumenty ochrony: definicja rynku regulowanego  / 156 1.1. Europejska polityka regulacyjna  / 159 1.2. Rynek w ujęciu ekonomicznym i prawnym  / 165 10 Spis treści 2. Rynek regulowany. Zagadnienia proceduralne  / 171 2.1. Postępowanie konsultacyjne  / 172 2.2. Postępowanie konsolidacyjne  / 173 2.3. Obowiązki regulacyjne  / 176 2.4. Ograniczenia regulacyjne w ustawie – Prawo telekomunikacyjne  / 179 3. Charakterystyka polskiego systemu koncesjonowania w dziedzinie mediów audiowiz

Recently converted files (publicly available):