• Document: iproceeds Güneydoğu Avrupa ve Türkiye de iç hukuka bağlı ceza davalarında elektronik delil toplanması ve kullanımı üzerine Değerlendirme Raporu
  • Size: 922.89 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 11:09:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

iPROCEEDS Güneydoğu Avrupa ve Türkiye'de İnternet Üzerinden Elde Edilen Suç Gelirlerinin Önlenmesi Projesi 5 Mart 2018 tarihli versiyon Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de iç hukuka bağlı ceza davalarında elektronik delil toplanması ve kullanımı üzerine Değerlendirme Raporu 1 İçerik 1. Giriş ......................................................................................................................... 3 2. Ulusal Raporlar ........................................................................................................ 4 2.1. Arnavutluk.................................................................................................................... 4 2.2. Bosna Hersek ................................................................................................................ 7 2.3. “Makedonya Cumhuriyeti” .......................................................................................... 18 2.4. Karadağ .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.5. Sırbistan ..................................................................................................................... 27 2.6. Türkiye…………………………………………………………………………………………………………………………32 2.7. Kosova* ...................................................................................................................... 38 3. Öneriler ................................................................................................................. 42 4. Ekler ...................................................................................................................... 45 4.1. Anket Örneği .............................................................................................................. 45 2 1. Giriş İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile uyumlu, bütüncül ve etkili bir mevzuat, siber suçlar hakkındaki cezai tedbirler ve ceza davalarında elektronik delil kullanımının temelidir. Bu durum taraflar arasında siber suç ve elektronik kanıt kullanımını uluslararası ölçekte düzenleyen geniş kapsamlı bir ulusal hukuk çerçevesi olan Budapeşte Sözleşmesi altında düzenlenmiş belirli usul hukuku yaptırımları için özellikle doğrudur. Bu bağlamda açık bir elektronik delil kavramı, veri kategorileri ve ulusal yetkilerin limit ve koşullarının kesin olması şarttır. Bu nedenle, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile uyumlu, bütüncül ve etkili bir siber suç ve elektronik delil mevzuatı stratejik öncelik olarak değerlendirilmektedir. Avrupa Konseyi ulusal düzeyde proje ekibi üyeleri tarafından doldurulan anketten faydalanarak Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Kosova* 1 ve Türkiye’de elektronik delil elde edilmesi ve kullanımını düzenleyen ulusal mevzuat üzerine bir ön rapor hazırladı. Anket sonuçları ve 2-3 Kasım 2017 tarihinde Bükreş'te düzenlenen elektronik delil toplanması ve kullanımı bölgesel çalıştayında sürdürülen tartışmalar sırasına önerileri ile ulusal ceza hukuku otoritelerin mevcut yerel mevzuatları iyileştirmeleri ve ceza davalarında elektronik delil toplanması ve kullanımı üzerine kılavuz ilkeler geliştirmeleri yönünde katkıda bulunacak olan Romanya bu değerlendirme raporunun temelini oluşturdu. İPROCEEDS projesi Sonuç 3’de belirtildiği üzere –Siber suç birimleri, mali denetçiler ve mali istihbarat birimleri çevrimiçi ceza gelirlerinin araştırılması, yakalanması ve haczedilmesi hususunda iş birliği içerisinde hareket ederler- proje, ulusal ceza otoritelerini ceza davalarında elektronik delil toplanması ve kullanımı hakkında ilgili yerel mevzuatları ulusal çerçevenin değerlendirilmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve karşılıklı öneriler sunmak yoluyla iyileştirmeleri için destekleyecektir. Bu destek üç aşamada gerçekleşmiştir: - Proje ülkelerinin/bölgelerinin ceza davalarında elektronik delil toplanması ve kullanımı hakkındaki ulusal mevzuatları üzerine anket hazırlanması. Anket ulusal proje ekibi üyeleri tarafından cevaplandırıldı ve bu süreç proje ekibi tarafından koordine edildi; - Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulanabilir elektronik delil kavramının, ilgili kabul edilebilirlik koşullarının ve Siber suç hakkında Budapeşte Sözleşmesi’ne uygun olarak, cezai soruşturma ve davalarda elektronik delil kullanımı sunumunun ardından, ön bulguları tartı

Recently converted files (publicly available):