• Document: Kahraman Tazeoğlu - Bambaşka.
  • Size: 6.56 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 14:54:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kahraman Tazeoğlu - Bambaşka www.CepSitesi.Net O k u r la r ım . ykendineyazan, sadece k en d in i y a z a I S k e n d in d e saklayan bir a d a m d ım ben. S on ra hır y u n n a Zdu bilmiyorum, size sızdı y a z d ık la r ım . Her b ır ın iz y ü r e ğ in iz i, boşluklarınızı, aşklarınızı, su sm a la rın ızı, sessiz h a y k ır ış la r ın ız ı, 'yaralarınızı gö rd ü n ü z o satırlarda. "İleni a n la tıy o r b u a d a m I i l d i n i z ... Pe ş i m e d ü ştü n ü z sonra. Yıllarca o k u d u n u z , d in le paylaştınız. S özsüzlüğünüze s ö z e ttin iz sö zlerim i. M e k tu p l a r yazdınız sonra, her biri d ü ştü ğ ü m k u yu o la n ... D e f te r le r in iz e yazdınız şiirlerimi, kanadı orada sessizce... Bir tek s iz b i l d i n i z . .. İmza günlerine koşup koşup geldiniz, ne y a ğ m u r d u r d u r d u , ne kar. Saatlerce beklediniz a ya kta bir im za için ... Aç, y o r g u n , solgun ama mutlu. İçinizde söylem ek için b irik tird iğ in iz h e r ş e y i b ir çırpıda anlatıverdiniz ayaküstü o ra d a ... Bir çok şeyi de u n u t t u n u z söylemeyi... Bir fo to ğ ra f için g ü lü m se d in iz sa rlıp s a r ı l ı p ... Omzumda ağladı birçoğunuz. K ollarım y a p ra k g ib i titr e y e n le r in iz i sardı her seferinde. Yüzüm gülerken kalbim eşlik elti g ö z y a ş la r im z a . Ve her seferinde sizden aldığım güçle sizi y a z d ı m ben. Biraz önce p a rm a k la rın ız u zan m ıştı bu k ita b a . Ş im d i ise gözlerin iz geçiyor h arflerim in ü z e r in d e n . Hafifçe gülüm süyorsunuz biliyorum. Ve belki d e bu k ita b ın k im e ithaf edildiğini merak ediyorsunuz. Kulağına fısıldıyorum işte yaklaş... '‘Size" ith af edildi bu kitap, « rı • tt S ize K im seye sö y le m e y in a m a ... Sizi çok s e v iy o r u m çok... Kahraman Tazeoğlu ‘A cım ‘M ı? (geçmedi...Alıçtım Sadece İnsanlar geçmişlerine en büyük ihaneti unutarak yapar. Benim geçmeyen geçmişim hep şimdimde duruyor. Anılar unutm ayı zorlaştırmak için verilmiş cezalardır sevgilim. Ben bu cezaya g ü ­ lümsüyorum. Senin bıraktığın hiçbir şey ardım da kalm adı benim . İnsana en uzak düşen şey, bilerek geride bıraktıklarıdır çü n k ü ... Kalbimdeki yerine hiç ihanet etmedim. Gidişin hiç bitm edi b e n ­ de. Kaybedecek de olsam bir yolum vardı sende. Ve hayat o kadar kuralsızdır ki bazen, oyunu kuralına göre oynam ak bile k azan ­ dırmaz insana. Seni kaybedeceğimi bile bile oynadım bu oyunu. Utanmaktan utanm adan... Acım mı? Geçmedi... Alıştım sadece. Beni mutlu edecek yalanlar söylemeyi öğrendim sensizlikte. Kuçuk mutluluklara büyüteçle bakm ayı bildim . Sustum öylece. Konuşamadım sensİ7.1ikle. Gidişini haklı gösterecek u y d u ru k b a­ haneler buldum kendime. Sustum öylece... Kimse benim kadar t rd ııam an lar.enğlıı <f «î^i/ susama/dl. Zaten o eski tadı da kalmadı susmaların' kime pırsam konuşuyor şimdi. O kadar sustum ki sensizliğe, -> c.ssWy {(ifff(I* boğuldum her gece. Çok düşündüm seni düşüıımcrneyı ( I Mışünmekle olmuyormuş seni düşünmemek.) Keşke hana nasıl unuttuğunu öğretseydin, belki ben de sana uyardım. Anla madiğim ü k şey. bende duran /aman sende nasıl geçiyor? A< mı mı? *»eçrrn di Alıştım sadece. Ben senden mutlu bir son değil, mutlu bir sonsuzluk istemiş tim Anlamadın! Belki de seni güzelleştiren, hayatın çirkinliğiy di bunu da ben anlamadım! Acaba benimle mutlu olduğun için mi beraberdin yoksa ben mutlu olduğum için mi? Bu sorunun da cevabını bırakmadın. Sadece gittin. Aşk ne senin bende gür düğündür ne de benim sende gördüğüm. Aşk, birlikte gördüğü mü/diir sevgili. Seninle aynı değilmiş aşka bakışımız. Sen benden kusursuz bir »şk istedin, ben senden yaşanabilir bir aşk. Belki bıı yüzyılın insanı değilsin diyeceksin bana ama bence aşk karşındaki insan çırılçıplakken bile gözlerini onun gözlerinden ayırmamaktır sevgili Bu kadar temiz severken seni, koca bir hayatı kirletip terk ettin beni Bıı bayat seni unutabileceğim kadar uzıın değil sevgili. A( ı

Recently converted files (publicly available):