• Document: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
  • Size: 283.2 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 08:52:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EKOL-BHP Firma Usługowo – Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm: Dz. U. Nr 196, poz. 1420 z 2007r.) RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 1.Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 2.Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 3.Sposób organizacji szkolenia Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane przez instruktaż na stanowisku pracy, a także wykład, pogadankę, film, omówienie okoliczności i przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. 4. Ramowy program szkolenia Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*) 1 2 3 1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem 1 przepisów związanych z wykonywaną pracą 2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody 3 likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, odzież ochronna i odzież robocza. 3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 2 (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków 2 przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka Razem: minimum 8 *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 2 1 . Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: a) przepisów i zasad bhp, oraz związanych z wykonywaną pracą, b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, c) postępowanie w razie wypadku w sytuacjach zagrożeń. 2 . Uczestnicy szkolenia: Uczestnikami szkolenia są osoby zatrudnione na stanowiskach, na których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, lub niebezpieczne. 3. Sposób organizacji szkolenia: Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu i realizowane zgodnie z niniejszym programem. Szkolenie powinno być przeprowadzone co 3 lata. 4. Czas trwania szkolenia: 8 godzin, w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 5. Dokumentacja szkolenia: Szkolenie powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania pracownikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje organizator szkolenia. Zaświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika. 3 Szczegółowy program szkolenia okresowego 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. (1 godzina) a) Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy: Stanowione przez państwo: - Konstytucja, - Kodeks pracy, - inne ustawy, - rozporządzenia i inne akty prawne o charakterze wykonawczym, - Polskie Normy. Inne: Wewnątrzzakładowe źródła pracy: - regulamin pracy. Międzynarodowe źródła pracy: - umowy i konwencje międzynarodowe, - dyrektywy Unii Europejskiej. b) Podstaw

Recently converted files (publicly available):