• Document: Wie schrijft die blijft
  • Size: 193.41 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 11:59:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt gezet, kunt u zich als werknemer goed voorbereiden op uw positie bij re-integratie en op wat er eventueel gaat gebeuren als het tot een WIA-aanvraag komt. Beste lezer, Wie schrijft die blijft Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt gezet, kunt u zich als werknemer voorbereiden op wat er eventueel gaat gebeuren als het tot een WIA-aanvraag komt. In de WVP is namelijk vastgelegd dat het de werk- nemer is die het zogenaamde re-integratieverslag moet indienen bij het UWV, als het tot een WIA-aanvraag komt. In dat verslag moet, naast het verhaal van de werkgever, ook de Als u als werknemer wegens ziekte niet kunt werken, dan is uw werkgever verplicht uw mening van de werknemer een plaats krijgen. Die moet opschrijven hoe het volgens hem loon twee jaar door te betalen. Tijdens uw ziekte moeten uw werkgever en u zo veel allemaal in zijn werk is gegaan. En vooral of er echt geen mogelijkheden waren om het mogelijk werken aan herstel en werkhervatting. Het gaat er daarbij om wat verschillende eigen werk aan te passen of aangeboden vervangend werk elders te doen. Houd dus in partijen kunnen en vaak moeten doen. Dit is van ook van belang wanneer er sprake is van de gaten wat afgesproken was en wat daarmee is gebeurd. langdurige ziekte die misschien zal leiden tot een aanvraag voor een arbeidsongeschikt- Een aantal FNV-bonden hebben re-integratieconsulenten die u tijdens deze periode van heidsbeoordeling (WIA). ziekte kunnen begeleiden. Het zijn kaderleden die daartoe speciaal zijn opgeleid. Vraag naar deze mogelijkheid bij uw eigen bond. In meerdere wetten zijn regels vastgelegd over de werkhervattingsinspanningen van zowel de werkgever als de werknemer. Meerdere partijen spelen hierbij een rol. Dit Dit boekje is een waardevolle aanvulling voor elke fruitmand! ‘logboek’ is gericht op de werknemer. Met dit boekje wil de FNV werknemers zo gericht mogelijk informeren over hun rechten en plichten en voorzien van praktische tips. Leo Hartveld, federatiebestuurder FNV ‘Kennis is kracht!’ In de Wet verbetering poortwachter (WVP) worden alle betrokken partijen op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken in het voorkomen van langdurige arbeidsongeschikt- heid: de werkgever, de werknemer en de arbodienst. En daar is niets mis mee. Maar het betekent wel dat er goed moet worden gelet op de rechten van de werknemer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat al vrij snel wordt vastgesteld dat de werknemer niet terug kan naar zijn eigen werk en bemiddeld moet worden naar een andere baas. Maar onder welke voorwaarden gaat dat dan? En wat moet de werknemer wel of niet accepteren? Van alle betrokken partijen is de werknemer in principe het slechtst op de hoogte van de wetten en regelingen die van belang zijn. Wat je doet en wat je niet doet als werknemer is van steeds groter belang. Een werk- nemer die zich niet aan de regels houdt, kan het recht op loon tijdens zijn ziekte verliezen. Uiteindelijk kun je zelfs ontslagen worden als je zonder goede reden weigert mee te werken om passend, vervangend werk te (laten) vinden of dat te gaan doen. Er dreigt dan ook de ramp van het verspelen van het recht op WW. Als een werknemer niet genoeg heeft gedaan om werkloosheid of WIA te voorkomen, kan de uitkering geweigerd worden of maar voor een deel worden uitbetaald. 2 Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft 3 Opzet eigen notities hebben we telkens gerichte informatie opgenomen die belangrijk kan zijn. Adviezen die speciaal van pas kunnen komen zijn opgenomen als ‘tip van de week’. De ruimte voor toelichting in het boekje is beperkt, terwijl het aantal mogelijke

Recently converted files (publicly available):