• Document: BASISVAARDIGHEDEN. Wiskunde EEN MUST VOOR IEDERE HTO- STUDENT HTO. Derde druk
  • Size: 263.31 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 12:56:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ʌ BASISVAARDIGHEDEN Wiskunde T E N M US E R VOO R E I E DEO - HTO HT NT DE STU Derde druk Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO Basis- vaardigheden Basisvaardigheden wiskunde wiskunde voor het HTO voor het HTO Douwe Jan Douwes Jaap Grasmeijer Noordhoff Uitgevers Groningen | Houten Ontwerp omslag: Rocket Industries, Groningen Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, e-mail: info@noordhoff.nl Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier. 0 / 14 © 2014 Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN (ebook) 978-90-01-85631-1 ISBN 978-90-01-83415-9 NUR 123 Voorwoord Ten opzichte van de vorige uitgaven van Basisvaardigheden wiskunde voor het HTO bevat deze derde druk hier en daar verduidelijkingen in de theorie, maar kent ze voornamelijk een aantal wijzigingen in de opgaven. De opbouw is verbeterd en er zijn opgaven toegevoegd. Dit leidt er hopelijk toe dat de waardering van dit boek nog hoger wordt. Met dit boek kun je zelfstandig je wiskundige vaardigheden op een peil brengen dat nodig is om een technische opleiding aan het HBO met succes te kunnen volgen. De leerstof van dit boek staat op het niveau van havo wiskunde B en bevat van dat programma vooral de onderde- len van de analyse. Studenten met een vooropleiding havo wiskunde B kunnen het boek gebruiken als een snelle opfriscursus wiskunde. Voor studenten met een vooropleiding mbo of een vergelijkbare andere opleiding biedt het boek een effectieve manier om de nodige wiskunde- kennis te verwerven. Je kunt beginnen met het maken van de instaptoets. Die vind je op de website. Met deze instaptoets krijg een beeld van je eigen wiskundige kwaliteiten. Aan het eind van de toets krijg je per hoofdstuk een over- zicht van je vaardigheden. Zo kun je snel zien welke onderdelen je in elk geval nog moet bestuderen. In het boek vind je op de linkerpagina steeds een korte uitleg, meestal voorzien van enkele voorbeelden. Op de rechterpagina staan de bij die uitleg behorende opgaven. De antwoorden van deze opgaven staan ach- terin het boek. Als je ook wilt controleren of je de juiste aanpak hebt gevolgd, kun je dat doen aan de hand van de uitwerkingen op de website. Mocht je nog meer oefening willen hebben, dan kun je daarvoor de extra opgaven op de site gebruiken. Deze opgaven hebben dezelfde moeilijk- heidsgraad als de opgaven in het boek en zijn soms voorzien van aanwij- zingen voor de meest geschikte aanpak. Met de korte diagnostische toets die je van elk hoofdstuk op de site vindt, kun je nagaan of je het onderwerp voldoende beheerst. We wensen je veel plezier en succes bij het werken met dit boek. De auteurs: Douwe Jan Douwes en Jaap Grasmeijer Inhoud Voorwoord 1 Rekenen 1.1 Afronden 10 1.2 Schattend rekenen 12 1.3 Voorrangsregels 14 1.4 Breuken 16 1.5 Optellen en aftrekken van breuken 18 1.6 Vermenigvuldigen en delen van breuken 20 2 Machten 2.1 Positieve gehele exponenten 22 2.2 Negatieve gehele exponenten 24 2.3 Gebroken exponenten 26 3 Haakjes 3.1 Haakjes wegwerken 28 3.2 Merkwaardige producten 30 3.3 Ontbinden in factoren 32 4 Breuken met letters 4.1 Optellen en aftrekken 34 4.2 Vereenvoudigen 36 4.3 Vermenigvuldigen en delen 38 4.4 Toepassingen 40 5 Formules en grafieken 5.1 Een getal invullen 42 5.2 Formule – tabel – grafiek 44 5.3 Grafieken verschuiven 46 5.4 Grafieken uitrekken en in elkaar duwen 48 5.5 Grafieken spiegelen 50 6 Lijnen 6.1 Eerstegraadsvergelijkingen oplossen 52 6.2 Eerstegraadsongelijkheden oplossen 54 6.3 Vergelijking van een lijn 56 6.4 Vergelijking van een lijn opstellen 58 6.5 Twee vergel

Recently converted files (publicly available):