• Document: KENTSEL KIYI ALANLARINDA YER ALAN SANAYİ BÖLGELERİNDE DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; HALİÇ TERSANELER BÖLGESİ
  • Size: 10.89 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 21:08:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENTSEL KIYI ALANLARINDA YER ALAN SANAYİ BÖLGELERİNDE DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; HALİÇ – TERSANELER BÖLGESİ Y. Mimar Bora YERLİYURT FBE Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Şehir Planlama Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 18 Kasım 2008 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Emre AYSU (YTÜ) Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Zekiye YENEN (YTÜ) : Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU (İTÜ) : Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI (İTÜ) : Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ (YTÜ) İSTANBUL, 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa TABLO LİSTESİ.................................................................................................................. vi ÖNSÖZ .............................................................................................................................. viii ÖZET ................................................................................................................................... ix ABSTRACT ......................................................................................................................... xi 1. GİRİŞ ................................................................................................................. 1 1.1 Tezin Amacı ........................................................................................................ 3 1.2 Tezin Sınırları...................................................................................................... 5 1.3 Problemin Tanımı ................................................................................................ 6 1.4 Tezin Varsayımları .............................................................................................. 7 1.5 Tezin Yöntemi ..................................................................................................... 8 2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, İÇERİĞİ VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ .................................................................................... 11 2.1 Kentsel Dönüşüm ile İlgili Tanımlar- Kavramlar................................................ 11 2.2 Kentsel Dönüşümün Tarihsel Süreç İçindeki Gelişimi........................................ 22 2.3 Kentsel Dönüşümün Kent Planlamadaki Rolü ve Özellikleri.............................. 29 2.4 Türkiye’nin Planlama Süreci Paralelinde Kentsel Dönüşüm Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi .............................................................................................. 32 2.5 Bölüm Değerlendirmesi ..................................................................................... 42 3. KIYILARDA YERALAN SANAYİ ALANLARININ DÖNÜŞÜM SÜRECİ 45 3.1 Sanayileşme Süreci............................................................................................ 45 3.1.1 Sanayi ve Sanayileşme Kavramları .................................................................... 45 3.1.2 Dünya’da ve Türkiye’de Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış........................ 46 3.1.3 Sanayinin Yer Seçiminde Faktörler Ve Eğilimler ............................................... 50 3.1.4 Tarihsel Süreç İçinde İstanbul’da Sanayinin Yer Seçimi ve Gelişimi.................. 55 3.2 Kıyı Alanları ve Sanayi – Kıyı İlişkisi................................................................ 62 3.2.1 Kıyı Kavramı ve Kıyı Alanlarının Önemi........................................................... 63 3.2.2 Tarihsel Süreçte Kentsel Kıyı Alanlarının Kullanımları ..................................... 66 3.3 Sanayisizleşme Süreci – Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş.............. 71 3.3.1 Sanayi ve Yan Fonksiyonlarının Kıyı Alanlarından Geri Çekilme Süreci ........... 74 3.4 Kentsel Kıyılarda Uygulanmış Kentsel Dönüşüm Projeleri Örnekleri................. 75 3.5 Bölüm Değerlendirmesi ................................................................................... 100 4. HALİÇ TERSANELER BÖLGESİ ve GERİ ALANI.................................. 102 4.1 İstanbul Metropoliten Alanında Haliç .............................................................. 102

Recently converted files (publicly available):