• Document: 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
  • Size: 921.15 KB
  • Uploaded: 2019-06-12 21:13:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 1 6.Medyada Hukuki Sorumluluk 7.Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı 8.Medyada Özdenetim Sistemleri 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı : Medya Hukuku Dersin Kodu : HUK213U Dersin Dönemi :Güz Dersin Kredisi :4 Dersin Soru Sayısı : 20 2 Ara Sınav Sorumlu Üniteler : 1-4 Dönem Sonu Sınavı Sorumlu Üniteleri: 1-8 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 2 ÜNİTE:1 1.Medya Hukukunun Kavram ve Yenilince Kaynakları Özel hukuk: Esas itibarıyla kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ümitsizliğe hukuk dalıdır. Kamu hukuku: Kamu otoritesi ile donatılmış bulunan devlet örgütlerini ve bunların işleyişini ve devletin özel kişiler ve kapılma, her diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: Birleşmiş Milletler Genel başarısızlıkta Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de Paris'te ilan edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Avrupa Konseyi üye devletlerince 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan “insan Haklarının ve Temel bir zafer Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme” temel haklara saygının Avrupa demokrasileri ailesine dâhil bütün devletler arzusu yatar. tarafından topluca güvenceye alındığı uluslararası antlaşmadır. İçerik Sağlayıcı: Internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her Germain türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran 3 Martin sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına Internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir. Toplu kullanım sağlayıcılar: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilen kitle iletişimi sürecinde uyulması gereken kuralları, kitle iletişim araçlarının yapısını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları ve uygulamaları ile ilgilen hukuk dalına iletişim hukuku adı verilmektedir. Esas itibarıyla iletişim hukuku gazete, dergi, radyo, televizyon, İnternet gibi kitle iletişim araçları ile ilgili her türlü yasal düzenlemeleri içermektedir. İfade özgürlüğü; kişilerin haber, bilgi ve düşüncelere özgürce ulaşabilmesi ve ulaşılan bu bilgiler neticesinde ulaştıkları kanaatlerini özgürce açıklayabilmesi, yayınlayabilmesini ifade 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 3 etmektedir. Düşünceyi açıklama ve ifade özgürlüğü, onu kullananlar açısından olduğu kadar gerçekleri öğrenmek özgürlüğüne sahip kişi ve kitleler açısından da temel hak niteliğindedir. İfade özgürlüğü ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu emniyeti, suç işlenmesi veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlığın korunması, gizli belgelerin açığa vurulmasının önlenmesi, başkalarının şöhret ve haklarının korunması ve yargı organlarının otorite ve tarafsızlığının sağlanması gibi durumlarda ancak kanunla, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak ölçülü biçimde sınırlandırılabilir. Medya hukukun en önemli kavramlarından biri olan ifade özgürlüğü başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi birçok uluslararası yasal metinde güvence altına alınmıştır. Demokratik toplumların birçoğunda Anayasal güvence olarak da teminat altına alınan ifade özgürlüğü Türkiye’de anayasalarda güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın Düşünceyi Açıklama Hürriyeti başlıklı 26. Maddesi’nde, Basın Hürriy

Recently converted files (publicly available):