• Document: POMIAR OGNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA
  • Size: 140.42 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 19:32:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ćwiczenie 50 GNISKOWEJ SOCZEWEK METODĄ BESSELA POMIAR OGNISKOWEJ 50.1. Wiadomości ogólne Soczewką nazywamy ciało prze przeźroczyste roczyste ograniczone dwiema powierzchniami sferycznymi. sf Prosta przechodząca przez środki rodki krzywizny obu powierzchni zwana jest osi osią optycznąą soczewki. Je Jeżeli grubość soczewki zewki jest mała w porównaniu z jej promieniami krzywizny, krz soczewkę nazywamy cienką. cienk Rozróżniamy soczewki skupiające i rozpraszające. ące. Wiązka Wi promieni wychodzących ze świecącego cego punktu A na osi optycznej soczewki skupiającej po przejściu ciu przez soczewkę soczewk zostaje je zebrana w punkcie B zwanym obrazem rzeczywistym rz punktu A (rys. 50.1). Odległości ści punktu A i jego obrazu B od środka rodka soczewki spełniaj spełniają zależność zwaną równaniem soczewki 1 1 1, + = (50.1) .1) a b f gdzie: a – odległość przedmiotu od soczewki, b – odległość obrazu od soczewki, f – ogniskowa soczewki. Zależność ogniskowej soczewki od rodzaju materiału i geometrii soczewki wyra wyraża się wzorem soczewkowym 1  1 1  = (n − 1)  +  , (50.2) .2) f  R1 R 2  gdzie: n – współczynnik załamania materiału soczewki względem wzgl otaczającego ośrodka, R1 i R2 – są promieniami krzywizny powierzchni soczewki. Rys. 50.1 Rys. 50.2 Jeżeli na soczewkę skupiającąą pada wiązka wi promieni równoległych do osi optycznej, co odpowiada nieskończonej niesko odległości przedmiotu (a →∝), to jak wynika ika ze wzoru (50.1), ( obraz powstaje w odległościci równej ogniskowej soczewki b = f (rys. 50.2). Punkt skupienia promieni mieni A nazywamy wtedy ogniskiem soczewki. Warunkiem otrzymania obrazu rzeczywistego stego w soczewce skupiającej skupiaj jest nierówność a > f. W przypadkuu soczewki rozpraszającej, rozpraszaj obrazem pozornym punktu A nazywamy punkt B leżący le na przecięciu przedłużeń promieni rozbieżnej wiązki, zki, wychodzących wychodzą z soczewki (rys. 50.3). Również soczewka skupiająca ca daje obraz pozorny, je jeżeli a < f. Równania (50.1) i (50.2) są słuszne we wszystkich przypadkach, jeżeli je Rys. 50.3 przyjm

Recently converted files (publicly available):