• Document: 2016 УДК: ( ) Анета СЕРАФИМОВА СВЕТИ НИКОЛА ВО ШИШЕВСКИОТ МАНАСТИР: КАДРИРАЊЕ НА ЖИВОТОПИСОТ Клучни зборови: Св. Никола, житијен циклус, живот и чудодеј...
  • Size: 1.88 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 14:36:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ПАТРИМОНИУМ.МК, година 9, бroj 14 / 2016 УДК: 75.033.2(497.711) Анета СЕРАФИМОВА СВЕТИ НИКОЛА ВО ШИШЕВСКИОТ МАНАСТИР: КАДРИРАЊЕ НА ЖИВОТОПИСОТ Клучни зборови: Св. Никола, житијен циклус, живот и чудодејанија, византиска уметност, поствизантиска уметност, древноруска уметност Апстракт: Во основната традиционална Биографирање на легендите за светителот постановка на екстензивниот приказ на Жити- Процесот на биографирање на легендите за ли- ето на Св. Никола во шишевската припрата, кискиот епископ од Мира од IV век,3 експониран сочинет од четиринаесет сцени во кои се кадри- заштитник на правоверието на Првиот никејски рани седумнаесет случки, се вклучени раритетни собор, траел од 6 до 12 век и се одвивал во инте- епизоди и детали, делумно со руска провениенција ракција меѓу усните преданија, пишаните сведо- (Крштевањето, Спасувањето на Христофор од штва и историските факти.4 Сумарните сознанија смртта), како и Јавувањето на св. Никола на укажуваат на тоа дека животот на св. Никола од Стефан Дечански, што сè заедно му дава посеб- Мира е компилиран со истоимениот основач и но место на овој циклус меѓу поствизанискиот архимандрит на Сионскиот манастир (+564),5 а истотематски корпус на Балканот. Животописот на фасцинантната социо-кул- le Culte de Saint Nicolas en Europe (Xe - XXIe siècle), Sous туролошка појава/фигура на епископот Никола la direction de V. Gazeau, C. Guyon et C. Vincent, Les од ликиската Мира, светец со трансрелигиска éditions du SERF, Paris 2015, +498. култност, последниве (безмалку) сто години кон- 3 Роден е на 15 март 270 година во местото Патара тинуирано претставува фокус на истражувачки во малоазиска Ликија каде што од раната младост се прочул по безграничната богоумилност и безусловно- интерес што резултирало со исклучително обем- то милосрдие. За време на христијанофобичните царе- на „популарна“ и референтна библиографија. Од ви Диоклецијан и Максимијан бил мачен и затворан, рецентните случувања проследени со нови науч- а како ракоположен ликиски епископ од Мира бил ни согледувања за интердисиплинарните аспекти (де)легат на Првиот екуменски собор свикан од царот на слоевитата култност на св. Никола и нејзини- Константин во 325 година во Никеја. Се упокоил на 6 от одраз во уметноста, ја издвојуваме тематската декември 343 година, ден

Recently converted files (publicly available):