• Document: Jabatan
  • Size: 427.07 KB
  • Uploaded: 2019-08-02 01:39:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SULIT KATEGORI 4b BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN PEGAWAI BAHAGIAN / JPN / PPD / INSTITUSI PENDIDIKAN DAN AGENSI LAIN TAHUN: _____________ Bahagian / Jabatan : __________________________________________ Nama Pegawai Yang Dinilai : __________________________________________ No. Kad Pengenalan : __________________________________________ Jawatan/ Gred Jawatan : __________________________________________ Gred Penyandang : 32 / 34 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan) Gred Yang Dipohon : 34 / 38 / 48 / 52 / 54 (Sila bulatkan gred berkenaan) Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian ANDA bagi setiap domain. 2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti. 3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam. 4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi. A. LAPORAN BIDANG TUGAS Huraian Ringkas (10 hingga 20 Bil. Domain Elemen perkataan bagi setiap elemen) 1. PENGETAHUAN DAN Penguasaan pengetahuan KEMAHIRAN DALAM dalam bidang tugas BIDANG TUGAS 2. TUGAS UTAMA a. Perancangan (Contoh : Pendidikan Khas, Unit Perancangan) b. Pelaksanaan c. Pemantauan d. Penilaian 3. KEPIMPINAN Penyeliaan dan khidmat nasihat kepada :  Murid / Pelajar dan /atau  Guru; dan / atau  Komuniti; dan / atau  Agensi; dan / atau  Rakan sejawat SULIT B. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan Institusi Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan tahun) *Dokumen sokongan merujuk kepada Dokumentasi Kerja / Sasaran Kerja Tahunan, sijil penghargaan / penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan. Tarikh : (Tandatangan PYD) PENGESAHAN KETUA JABATAN Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar. Tarikh : (Tandatangan Ketua Jabatan) Cop Rasmi SULIT 2 SULIT RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai) Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian Kriteria Kecemerlangan) Nama Pegawai Yang Dinilai : _________________________ No. Kad Pengenalan : _________________________ BAHAGIAN A – BIDANG TUGAS (80%) KRITERIA Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai (Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP) sokongan sebagai bukti) 1. Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Bidang /10 /10 /10 Tugas 2. Tugas Utama a. Perancangan /10 /10 /10 b. Pelaksanaan /10 /10 /10 c. Pemantauan /10 /10 /10 d. Penilaia

Recently converted files (publicly available):