• Document: Marta Janicka-Szczepaniak, Joanna Świdrowska, Elżbieta Smolewska
  • Size: 150.99 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 22:20:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

© Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 194–200 DOI: 10.15557/PiMR.2016.0019 Received: 06.10.2015 Accepted: 14.01.2016 Marta Janicka-Szczepaniak, Joanna Świdrowska, Elżbieta Smolewska Published: 30.06.2016 Manifestacje stawowe u dzieci w przebiegu zakażenia glistą ludzką i psią – doświadczenia własne Joint manifestations in children infected with Ascaris lumbricoides and Toxocara canis – single centre experience Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk Adres do korespondencji: Marta Janicka-Szczepaniak, Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, tel.: +48 605 515 180, e-mail: martaszczepaniak2@interia.pl Department of Paediatric Cardiology and Rheumatology of the Medical University of Lodz, Łódź, Poland. Head of the Department: Professor Jerzy Stańczyk, MD, PhD Correspondence: Marta Janicka-Szczepaniak, Department of Paediatric Cardiology and Rheumatology of the Medical University of Lodz, Sporna 36/50, 91-738 Łódź, Poland, tel.: +48 605 515 180, e-mail: martaszczepaniak2@interia.pl Dolegliwości stawowe u dzieci są częstym powodem niepokoju rodziców oraz zgłaszania się do lekarzy rodzinnych Streszczenie i  reumatologów. W  poszukiwaniu właściwego rozpoznania należy przeprowadzić szeroką diagnostykę różnicową, uwzględniając m.in. zakażenia bakteryjne, pasożytnicze, ale również proces reumatoidalny czy rozrostowy. Większość zgłaszanych przez dzieci dolegliwości ma jednak charakter odczynowy. Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań serologicznych. Zakażenie glistą ludzką lub psią w zależności od okresu choroby może manifestować się nie tylko objawami z przewodu pokarmowego, lecz także z układu kostno-stawowego. Celem pracy jest ocena częstości dolegliwości ze strony narządu ruchu u dzieci z obecnością przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides i/lub Toxocara canis w surowicy oraz analiza ich związku z wybranymi badaniami laboratoryjnymi (eozynofilia) i ostatecznym rozpoznaniem. Materiał i  metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej 86 dzieci hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2013–2015 z powodu dolegliwości kostno-stawowych, ze stwierdzonym dodatnim mianem przeciwciał przeciwko Ascaris lumbricoides i/lub Toxocara canis. Wyniki: Wśród zgłaszanych przez zakażonych pacjentów dolegliwości ze strony narządu ruchu dominowały bóle stawów kolanowych (51%) oraz nadgarstków (19%). Zakażenie glistą ludzką było dominującą parazytozą (66%), natomiast u 15 pacjentów (17%) wykryto koincydencję infestacji glistą psią i ludzką. W całej analizowanej grupie najczęściej podejrzewano proces reumatoidalny (36%), jednak ostateczne rozpoznanie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów ustalono jedynie u  12 pacjentów (14%). Wnioski: Zakażenia pasożytnicze często współistnieją z dolegliwościami stawowymi zgłaszanymi przez dzieci. W diagnostyce różnicowej bólów stawowych zawsze należy wykluczyć parazytozy. W  niektórych przypadkach zakażenie pasożytami może być jednym z  czynników inicjujących proces reumatoidalny. Słowa kluczowe: dolegliwości stawowe, dzieci, zakażenie glistą psią i ludzką

Recently converted files (publicly available):