• Document: Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna
  • Size: 327.45 KB
  • Uploaded: 2019-02-11 12:10:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Części systemu resortowych kodów Płeć 1. 2. 3. Regon (I) męska żeńska nieokreślona Gmina stałego Kod ident. jedn. org. (V) zamieszkania........................................... Kod położenia jednostki Kod gminy – TERYT organizacyjnej –TERYT Numer w Księdze Głównej Księga Główna rok numer numer dziecko Data wystawienia skierowania Data urodzenia rok mies. dzień rok mies. dzień Data wpisu na listę oczekujących na udzielenie Kod płatnika świadczenia zdrowotnego rok mies. dzień Tryb przyjęcia – wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 2 Data przyjęcia do szpitala (zakreślić właściwą kratkę) Przyjęcie w trybie nagłym w wyniku 1. 2 przekazania przez zespół ratownictwa rok mies. dzień medycznego Data wypisu ze szpitala 2. 3 Przyjęcie w trybie nagłym – inne przypadki (zgonu) rok mies. dzień 3. 5 Przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym szpitalu 4. 6 Przyjęcie planowane na podstawie skierowania 5. 7 Przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy 6. 8 Przeniesienie z innego szpitala 7. 9 Przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu 8. 10 Przyjęcie przymusowe w związku z realizacją ustawowego obowiązku poddania się hospitalizacji Pobyty na poszczególnych oddziałach proszę wypełniać na oddzielnych arkuszach Proszę wypełnić przy wypisie ze szpitala Tryb wypisu – zgodnie z załącznikiem nr 3 (zakreśl właściwą kratkę) W przypadku zgonu podać przyczynę wg karty zgonu 1 1 Zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego Bezpośrednia 2 Skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym 2 • 3 3 Skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu Wtórna 4 Skierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego 4 działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 5 6 Wypisanie na własne żądanie • 7 Osoba leczona samowolnie opuściła podmiot leczniczy Wyjściowa wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 6 całodobowe świadczenia zdrowotne przed zakończeni

Recently converted files (publicly available):