• Document: gele zangbundel-muziekuitgave_zangbundel-muziekuitgave :58 Pagina 1 Zangbundel
  • Size: 1.04 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 20:25:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

gele zangbundel-muziekuitgave_Zangbundel-muziekuitgave 28-07-14 11:58 Pagina 1 Zangbundel gele zangbundel-muziekuitgave_Zangbundel-muziekuitgave 28-07-14 11:58 Pagina 2 gele zangbundel-muziekuitgave_Zangbundel-muziekuitgave 28-07-14 11:58 Pagina 3 Zangbundel Muziekuitgave met 216 bekende geestelijke en bijbelse liederen voor piano of orgel met andere instrumenten Herzien en uitgebreid Vierde druk Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer gele zangbundel-muziekuitgave_Zangbundel-muziekuitgave 28-07-14 11:58 Pagina 4 Muzieknotatie, zetwerk en vormgeving Anthony van den Ende, Gerrit Koele en Anton Sinke Omslagontwerp Oblong, Jet Frenken Auteursrecht Liederen in deze bundel zijn veelal auteursrechterlijk beschermd. Overnemen, kopië- ren, projecteren e.d. van liederen uit deze bundel is daarom niet zonder meer toege- staan. Informatie over auteursrecht en hoe te handelen, is te vinden op de volgende websi- tes: www.bumastemra.nl (over uitzendingen en cd-opnames) www.ccli.nl (over gebruik als koor, in de gemeente of beamer) De regelingen die daar worden aangeboden gelden niet voor alle liederen. Voor liede- ren waarvan het auteursrecht bijvoorbeeld bij Boekencentrum, de Interkerkelijke Stich- ting voor het Kerklied (ISK), Kok ten Have berust, moet er rechtstreeks contact worden opgenomen met die organisaties. Bij twijfel kan er contact worden opgenomen met de uitgeverij (www.boekencentrum.nl). Alle rechten voorbehouden. Bronvermelding Zorgvuldig is gestreefd naar het vragen van toestemming bij rechthebbenden tot pu- blicatie in deze bun-del. Mocht er desondanks sprake zijn van een onjuiste, onzorgvul- dige of onvolledige bronvermelding of iemand niet geraadpleegd zijn, dan bieden wij bij voorbaat onze excuses aan en verzoeken wij u zich te melden bij de uitgeverij. Ook verkrijgbaar Zangbundel tekstuitgave met gitaargrepen, ISBN 978 90 239 6723 1 ISBN 978 90 239 6715 6 NUR 709 Vierde druk 2014 © 2014 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge- slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. gele zangbundel-muziekuitgave_Zangbundel-muziekuitgave 28-07-14 11:58 Pagina 5 Voorwoord Deze bundel is gemaakt om het zingen in gezinnen en groepen te stimuleren. Aan de Zangbundel liggen enkele bijbelse principes ten grondslag: Wat we zingen: • Het is goed om psalmen te zingen. “Het is goed dat men de HEERE love, Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste”, Psalm 92:2. • Naast het zingen van psalmen geeft de Bijbel ook nadrukkelijk ruimte voor het zingen van lofzangen en geestelijke liederen: “Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”, Kol. 3:16. Deze bundel biedt een selectie van zulke liederen. Waarom we zingen: • Het zingen moet in de eerste plaats de eer van God beogen. “Zingt de HEERE, looft Zijn Naam, geeft de HEERE de eer Zijns Naams”, Psalm 96:2,8. • Het zingen kan nuttig zijn voor onszelf. Zingend mogen gebeden en dankzeggingen tot God gedragen worden. “HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden”, Psalm 25:4. “Looft de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden”, Psalm 103:2. Het zingen kan waardevolle lessen bevatten en doorgeven: “Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen”, Kol. 3:16. Als we in strijd zijn, kan het zingen de vijand ve

Recently converted files (publicly available):