• Document: PRZESTĘPSTWA I OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO NIEETYCZNE ZACHOWANIA
  • Size: 668.01 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 20:57:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRZESTĘPSTWA I OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO NIEETYCZNE ZACHOWANIA NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZENIOWYM Paula Malina, Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce. Na początek wyjaśniono podstawowe pojęcia z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej oraz przedsta- wiono wymiar oszustwa ubezpieczeniowego. Następnie wyjaśniono główne przyczyny występowania tego zjawiska. Po określeniu przyczyn, dokonano klasyfikacji na umyślne spowodowanie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz upozorowanie zdarzenia ubezpieczeniowego. Na koniec przedstawiono kon- sekwencje ekonomiczne oszustw ubezpieczeniowych i zaprezentowano wnioski. Nieetyczne zachowa- nia na polskim rynku ubezpieczeń są istotnym problemem, z którym należy walczyć, i który nie powi- nien być bagatelizowany. Wstęp Według A. Banasińskiego ubezpieczenie jest multiregulatorem procesów rozwoju gospodarki naro- dowej zakłócanych przez zdarzenia losowe – klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regu- lacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora1. 1 A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Potext, Warszawa 1997, s.74. www.think.wsiz.rzeszow.pl, ISSN 2082-1107, Nr 1 (13) 2013, s. 49-59 Przestępstwa i oszustwa ubezpieczeniowe jako nieetyczne zachowania na polskim rynku ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy i zobowiązuje się do określonego świad- czenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych, nazywane jest zakładem ubezpieczeń2. Każdy zakład ubezpieczeniowy funkcjonuje w oparciu o zasadę realności ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza ona zdolność zakładu do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań, które wynikają bezpo- średnio z zawartych umów ubezpieczeniowych. Zatem instytucja ta, jako zakład ubezpieczeń, darzona jest przez swoich klientów zaufaniem. Jednakże w dzisiejszych czasach można zauważyć, że to zaufa- nie jest nadmiernie nadużywane. Wynika to przede wszystkim z nielegalnych świadczeń i odszkodo- wań, co potocznie nazywamy przestępczością ubezpieczeniową. Celem tego artykułu jest przedstawienie zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce. Na po- czątek wyjaśniono podstawowe pojęcia z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej oraz przedsta- wiono wymiar oszustwa ubezpieczeniowego. Następnie wyjaśniono główne przyczyny występowania tego zjawiska. Po określeniu przyczyn, dokonano klasyfikacji na umyślne spowodowanie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz upozorowanie zdarzenia ubezpieczeniowego. Na koniec przedstawiono konsekwencje ekonomiczne oszustw ubezpieczeniowych i zaprezentowano wnioski. 1. Pojęcie przestępczości i oszustwa ubezpieczeniowego Ubezpieczenie jest swoistą instytucją, która ma uchylić lub przynajmniej ograniczyć ciężar pewnych zdarzeń losowych. Za zdarzenie losowe rozumie się zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nie jeste- śmy w stanie przewidzieć. Zatem ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia towarzyszy każdemu człowie- kowi na każdym etapie jego życia. Przedstawiona definicja ubezpieczenia powinna łączyć dwa aspek- ty: prawny i ekonomiczno-społeczny. Aspekty prawny odnoszony jest do tworzonych przez państwo form społecznego zabezpieczenia obywateli, których funkcjonowanie opiera się na przepisach prawa. Natomiast aspekt gospodarczy ujmuje ubezpieczenia jako umowę pomiędzy dwoma stronami, z któ- rych jedna strona oddaje ryzyko, a druga je przyjmuje za odpowiednią zapłatą3. Literatura ubezpieczeniowa przedstawia wiele definicji przestępstwa ubezpieczeniowego, często używając takich synonimów jak: wyłudzenia, malwersacje, oszustwa czy niesłuszne zagarnięcia. Prze- stępstwo ubezpieczeniowe w szerokim znaczeniu rozumiane jest jako ogół czynów godzących po- średnio lub bezpośrednio w interesy zakładów ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów uczestni- czących w rynku ubezpieczeniowym. Można założyć, że najszerszą definicją przestępstwa ubezpieczeniowego posługuje się M. Krupisz, która uważa, iż należy przez nie rozumieć wszelkie czyny (działania czy zaniechania) godzące w interesy zakładów ubezpieczeń oraz rynku ubezpieczeniowego4. 2 E. Stroiński, Organizacja i Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń, [w:] red. J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń Tom III – przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2003, s. 60-61. 3 I. Kwiecień, Istota i rola ubezpieczeń, [w:] Ubezpieczenia. Rynek i Ryzyko, red. Wanda Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002, s. 34-36. 4 P. Halba, Działalnoś

Recently converted files (publicly available):