• Document: FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
  • Size: 674.16 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 15:42:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE  Vakgroep Nieuwe Geschiedenis  Academiejaar 2008‐2009  ‘WAT MEN ZEGT’  DE INTELLECTUELE CONTEXT VAN DE ZESTIENDE‐EEUWSE BOTANICA  AAN DE HAND VAN EEN KRITISCHE ANALYSE VAN HET EERSTE BOEK UIT  REMBERT DODOENS’ CRUYDT‐BOECK  SANDERIJN DE SADELEER PROMOTOR: PROF. DR. STEVEN VANDEN BROECKE Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad van  MASTER IN DE GESCHIEDENIS  INHOUDSOPGAVE Woord vooraf i Inleiding ii 0.1 Modus operandi ii 0.2 Vraagstelling iv Hoofdstuk 1. De conceptuele problematiek 1 Hoofdstuk 2. Vier generaties lang natuurhistorie in de renaissance 3 Hoofdstuk 3. De tekstuele cultuur van de renaissance 12 Hoofdstuk 4. De natuurfilosofie 21 Hoofdstuk 5. De natuurlijke magie 27 Hoofdstuk 6. Rembertus Dodonaeus (1517-1585) 31 Hoofdstuk 7. ‘Voor-reden’ 38 Hoofdstuk 8. ‘Van de krachten oft maght der Ghewassen’ 45 Hoofdstuk 9. ‘Van het onderscheydt der krachten; en welcke de eerste zijn; en van de Graden van dien’ 51 Hoofdstuk 10. ‘Van de Tweede krachten’ 55 Hoofdstuk 11. ‘Van de Derde krachten’ 61 Hoofdstuk 12. ‘Van de Vierde krachten’ 66 Hoofdstuk 13. ‘Hoe de krachten der Ghewassen te kennen zijn ende eerst door de Reuk’ 72 Hoofdstuk 14. ‘Van de Smaecken’ 74 Hoofdstuk 15. ‘Van de Teeckenen oft Indrucksels der dinghen’ 78 Hoofdstuk 16. ‘Hoe de krachten der onghemenghelde droghen oft ghenees-middelen door versoeckinghe beproeft ende bekent worden’ 83 Besluit 85 Bijlagen Bijlage 1. Brief van A. Louis I Bijlage 2. Inleiding door Joost van Ravelingen II Bijlage 3. Het eerste deel. Het eerste Boeck. Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen. VII Bijlage 4. Inhoudstafel van DODOENS’ Cruydt-Boeck XLVI Bibliografie LVIII WOORD VOORAF Via een close reading van het eerste boek uit het eerste deel van Rembert Dodoens’ Cruydt- Boeck uit 1644, tracht ik in deze scriptie de intellectuele context van de zestiende-eeuwse botanica te verhelderen. Deze scriptie volgt aldus niet de klassieke thema’s uit de literatuur, zoals die reeds over deze Mechelse geneesheer verschenen, maar benadert hem vanuit een nieuwe invalshoek. Het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens was niet alleen een monumentaal geschrift binnen de geleerde wereld van de botanica, het was ook een farmacopee voor een groep van de bevolking die zo tot betere kennis van, en inzicht in, de potenties of de krachten van de gewassen kon komen. Dit brengt ons tot een andere en misschien wel boeiender benadering van deze geleerde. Aan de hand van een gedetailleerde intellectueel-historische bronstudie tracht ik een breder beeld te schetsen van Rembert Dodoens’ eigen interpretatie van de botanica. De mentale wereld waarin Dodoens verkeerde, zal worden ontsluierd. Zijn verborgen denkpatronen zullen worden blootgelegd en geanalyseerd. Zijn motivaties zullen in de geneeskundige en de natuurfilosofische context van de zestiende eeuw worden geplaatst, en enkele van zijn bijzondere standpunten zullen worden vergeleken met deze van zij die hij als zijn tegenhangers beschouwde. Voor ik u laat binnentreden in deze toch wel complexe wereld waarin Rembert Dodoens leefde, wens ik mijn dank te betuigen aan mijn promotor Prof. Dr. Steven Vanden Broecke. Ik dank hem voor zijn buitengewone begeleiding en steun, zijn eindeloos enthousiasme en vertrouwen in mijn creatie. En dat hij me twee jaar lang, sinds mijn bachelorpaper over de natuurhistorie, op het juiste pad hield door zijn uitermate eruditie over bepaalde aspecten uit de vroegmoderne geschiedenis, respectievelijk humanisme, religie en wetenschap.

Recently converted files (publicly available):