• Document: Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych
  • Size: 694.34 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 20:31:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych Umowa zawarta pomiędzy: Głównym wykonawcą, którego dane znajdują się w ZAŁĄCZNIKU, a Podwykonawcą, którego dane znajdują się w ZAŁĄCZNIKU. ARTYKUŁ 1. WSTĘP Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych zostaje zawarta przez Głównego wykonawcę i Podwykonawcę z zastosowaniem „Warunków Ogólnych Świadczenia Usług”, które każda ze stron podpisała wcześniej indywidualnie z firmą IT DEUS, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego o kapitale 5.100 PLN, z siedzibą pod adresem ul. Chłodna 48/1, 00-872 Warszawa, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000452347 (w dalszej części zwaną „IT DEUS”). Opis firm i prowadzonej przez nie działalności jest zawarty w ZAŁĄCZNIKU. Główny wykonawca zawarł Umowę Główną z Klientem Końcowym i musi skorzystać z podwykonawstwa celem wywiązania się z własnych zobowiązań umownych, gdyż nie dysponuje niezbędnym know-how lub sprzętem potrzebnym do realizacji Umowy Głównej. Podwykonawca dysponuje odpowiednimi, co do liczby i jakości, kompetencjami oraz środkami wymaganymi do realizacji Usług Podwykonawczych. Dlatego też strony nawiązały kontakt za pośrednictwem Platformy udostępnionej im przez IT DEUS celem ustalenia warunków realizacji Usług, zgodnie z którymi Podwykonawca może realizować Usługi Podwykonawcze na rzecz Głównego wykonawcy i in fine na rzecz Klienta Końcowego. ARTYKUŁ 2. DEFINICJE ZAŁĄCZNIK: Zamówienie (lub Order Form) sporządzone przez Głównego wykonawcę po zakończeniu negocjacji między stronami, zawierające wszystkie warunki szczególne realizacji Usług Podwykonawczych uzgodnionych przez strony, którego wzór figuruje w ZAŁĄCZNIKU. Umowa Podwykonawstwa: niniejsza „Umowa Podwykonawstwa Usług Informatycznych” wraz z ZAŁĄCZNIKIEM. Umowa Główna: oznacza umowę zawartą między Głównym wykonawcą a Klientem Końcowym. Klient Końcowy: oznacza klienta Głównego wykonawcy, którego dane figurują w ZAŁĄCZNIKU. Klientem Końcowym nie może być Państwo, samorząd terytorialny, firma lub zakład państwowy. Dzieło Intelektualne: każde oryginalne dzieło Podwykonawcy wykonane w ramach świadczenia Usług Podwykonawczych, a przede wszystkim każde dzieło o charakterze dokumentowym takie jak warunki techniczne, specyfikacja i dokumentacja programu, każde dzieło w formie oprogramowania, w tym interfejs, każde dzieło artystyczne wynikłe z dzieła w formie oprogramowania lub wbudowane w nim, każda struktura bazy danych i wszystkie dane składające się na taka bazę oraz, ogólnie rzecz ujmując, każde dzieło literackie, artystyczne, graficzne, dźwiękowe, audiowizualne wykonane przez Podwykonawcę. Oferta Usługowa: opis usług natury informatycznej, których realizację Podwykonawca oferuje Głównemu wykonawcy na Platformie celem zawarcia z nim niniejszej Umowy Podwykonawstwa w charakterze Podwykonawcy. Platforma: wszystkie zautomatyzowane funkcjonalności informatyczne udostępniane stronom przez firmę IT DEUS na jej stronie internetowej pod adresem www.usemybench.com. Usługi Podwykonawcze: oznaczają usługi powierzane przez Głównego wykonawcę Podwykonawcy, stanowiące przedmiot Umowy Podwykonawstwa. Profil: osoba lub osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, przydzielone przez niego do realizacji całej Umowy Podwykonawstwa lub tylko jej części. ARTYKUŁ 3. PRZEDMIOT Umowa Podwykonawstwa ma za przedmiot określenie warunków i zasad powierzania przez Głównego wykonawcę, na jego odpowiedzialność, realizacji całej Umowy Głównej zawartej z Klientem Końcowym lub jej części Podwykonawcy, który ten fakt akceptuje. ARTYKUŁ 4. ZAKRES I JAKOŚĆ USŁUG PODWYKONAWCZYCH 4.1 Zbiór zasad, na który składa się Umowa Główna lub jej elementy składowe Umowa Główna stanowi zbiór zasad dotyczących zakresu i jakości wymaganych w przypadku Usług Podwykonawczych. Oznacza to, że bez względu na sytuację Główny wykonawca przekazuje Podwykonawcy, oprócz Umowy Głównej, wszelkie elementy składowe umowy (takie jak określenie wymagań, dokumentacja techniczna, specyfikacja, opis usług, porozumienie o poziomie świadczonych usług, plan jakości świadczonych usług, dokumentacja odbiorcza itp.), które będą dla Podwykonawcy źródłem informacji o zakresie jego obowiązków. Jeżeli w Umowie Głównej ustalono kary, jakie Główny wykonawca poniesie w razie wykonania usług złej jakości w ramach Usług Podwykonawczych, a Główny wykonawca poinformuje wcześniej Podwykonawcę o możliwości zastosowania takiej kary, odpowiedzialny za to Podwykonawca będzie musiał zapłacić kary poniesione przez Głównego wykonawcę, o ile kary te zostaną faktycznie zastosowane wobec niego przez Klienta Końcowego. 4.2 Zbiór zasad dotyczący realizacji Usług Podwykonawczych specjalnie zdefiniowanych przez strony Jeżeli Główny wykonawca nie przekaże Podwykonawcy Umowy Głównej lub jej elementów składowych, wymagany zakres i wymagana jakość Usług Pod

Recently converted files (publicly available):