• Document: BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi
  • Size: 569.48 KB
  • Uploaded: 2019-06-14 02:45:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Ebubekir Doğan Banka ve Bankacılık Kavramları (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Güçlü OKAY Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri (Marmara Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Orhan Kandemir Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi (Kastamonu Üniversitesi) Bankaların Kuruluşu, Faaliyete Geçmesi, Şube Açılması Alptekin Güney ve İradi Tasfiyesi (Beykent Üniversitesi) Öğr.Gör. Öznur Doğan Banka Türleri (Kastamonu Üni.) Merkez Bankası Yard.Doç.Dr. Mustafa Yurttadur Yard.Doç.Dr. Mehmet İslamoğlu Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı (Bartın Üniversitesi) Katılım Bankacılığı ve Türkiye’deki Gelişimi Yard.Doç.Dr. Mustafa Canbaz Bankacılık Sektörünü Düzenleyen ve Denetleyen Alptekin Güney Otoriteler (Beykent Üniversitesi) Öğr. Gör. Aytaç Şemsi Mevduat, Havale, EFT (Trakya Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Tolga Ulusoy Kredi Türleri (Kastamonu Üniversitesi) Kredi Kartları Yard.Doç.Dr. Ferudun Kaya Öğr. Gör. Aytaç Şemsi Bankacılıkta İstihbarat (Trakya Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Rahmi Yücel Bankalarda Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi (Abant İzzet Baysal Üni.) Yard.Doç.Dr. Tolga Ulusoy Bankacılıkta Risk Yönetimi (Kastamonu Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Mehmet İslamoğlu Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi (Bartın Üniversitesi) Dr. Gökhan Işıl Banka Birleşmeleri (Marmara Üniversitesi) Finansal Sistem İçinde Uluslararası Bankacılık ve Dr. Bünyamin Topçu ve Fonksiyonları Muaz Güngören Dr. Gökhan Işıl Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermayeli Bankalar (Marmara Üniversitesi) Türk Bankacılık Sektörünün AB Ülkeleri Bankacılık Yard.Doç.Dr. Faruk Akın Sektörü ile Karşılaştırmalı Analizi (Bilecik Üniversitesi) Yard.Doç.Dr. Ahmet Y. Ersoy Elektronik Bankacılık (Sakarya Üniversitesi) Doç.Dr. Hatice Yurtsever Türkiye'de Bankacılık Sektörü Üzerindeki Vergisel Yükler (Celal Bayar Üniversitesi) Uluslararası Ticaret, Kambiyo İşlemleri ve Ödeme Şekilleri Yard.Doç.Dr. Ferudun Kaya Bölüm içeriklerine ait her türlü sorumluluk bölüm yazarına aittir. Beta Yay›n No : 2927 İşletme Ekonomi : 593 1. Baskı – Ocak 2012 - İSTANBUL 2. Baskı – Ağustos 2013 - İSTANBUL ISBN 978 - 605 - 377 - 952 - 0 Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­la­r› BE­TA  Ba­s›m Ya­y›m Da­€›­t›m A.fi.’ye ait­tir.  Her hak­k› sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f› k›s­men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka her­han­gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aflan ik­ti­bas­lar ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur. Dizgi : Beta Bas›m A.fi. Bask›-Cilt : Yazın Basın Yayın Matba

Recently converted files (publicly available):