• Document: Orwell, Zamjatin, Koestler: Tři obrazy nesvobody ve 20. století
  • Size: 703.39 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 12:02:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Orwell, Zamjatin, Koestler: Tři obrazy nesvobody ve 20. století Adéla Wernerová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program Humanitní studia Studijní obor Humanistika Bakalářská práce Orwell, Zamjatin, Koestler: Tři obrazy nesvobody ve 20. století Adéla Wernerová Vedoucí práce: PhDr. Martin Profant Ph.D. Katedra filozofie Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedených pramenů a literatury. Plzeň, duben 2012 ……………………… Tímto bych chtěla poděkovat panu PhDr. Martinu Profantovi Ph.D., vedoucímu této bakalářské práce, za jeho cenné rady a metodické vedení práce. Obsah 1. ÚVOD ................................................................................................................ 1 2. TOTALITARISMUS .......................................................................................... 3 2. 1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMU ........................................................... 3 2. 2. IDEOLOGICKÉ KOŘENY TOTALITNÍCH REŢIMŮ ........................... 6 2.2.1. KOMUNISTICKÁ IDEOLOGIE ........................................................ 7 2.2.2. FAŠISTICKÉ IDEOLOGIE ................................................................. 8 3. UMĚLECKÁ REFLEXE ................................................................................... 9 3. 1. TŘI OSUDY (Koestler, Zamjatin, Orwell) .............................................. 11 3.1.1. Arthur Koestler ................................................................................... 11 3.1.2. Jevgenij Zamjatin ............................................................................... 13 3.1.3. George Orwell .................................................................................... 14 3. 2. TŘI PŘÍBĚHY ......................................................................................... 16 3.2.1. ANTIUTOPIE .................................................................................... 16 3.2.2. G. Orwell - 1984 ................................................................................. 17 3.2.3. J. Zamjatin - My ................................................................................. 20 3.2.4. A. Koestler - Tma o polednách .......................................................... 25 3. 3. ORWELLOVA ISPIRACE ....................................................................... 29 3.3.1. 1984 vs. My ........................................................................................ 29 3.3.2. 1984 vs. Tma o polednách ................................................................. 30 3. 4. REFLEXE TOTALITNÍ SPOLEČNOSTI ............................................... 31 4. ZÁVĚR............................................................................................................. 32 5. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ...................................... 33 6. RESUMÉ.......................................................................................................... 37 1. ÚVOD Důvod, proč jsem si vybrala právě „Téma reflexe totalitní společnosti a její autoři se zaměřením na literární a dramatická díla“ spočívá především v tom, ţe se v tématu snoubí politika, historie a umění. Zabývat se totalitním reţimem jsem se rozhodla proto, ţe totalitní forma vlády byla v první polovině 20. století uplatňována v nemalé části světa, coţ mělo nesmazatelně tragický dopad, a také z důvodu, ţe v nepříliš vzdáleném období na území někdejší Československé socialistické republiky panoval právě takový reţim. Ten poznamenal celou společnost, všechny myslitelné obory lidské činnosti, a především samotné osudy jednotlivců. Odkaz totality přetrvává aţ do současnosti a bohuţel není moţné onu dobu vymazat z paměti národů. Ráda bych se v této práci zaměřila na fenomén totalitní společnosti. Je nutné poloţit si otázku, jakou společnost vlastně za totalitní povaţujeme. Odpověď se pokusím nalézt v literárních dílech jak odborných, tak uměleckých. První kapitola se zaměřuje na totalitarismus jako takový, tedy na to, jakým způsobem je tento pojem chápán, jak byl vysvětlován a v jakých souvislostech o něm hovoříme. Dále také vysvětluje základní principy, n

Recently converted files (publicly available):