• Document: ISSN KWARTALNIK PAèDZIERNIK GRUDZIE 2016 TOM XV ZESZYT 4 No 60 PROF. DR HAB. N. MED. GRZEGORZ JANCZEWSKI WSPÓLNE STANOWISKO KARDIOLOGICZNO-STOMATOLOGICZNE DOTYCZÑCE POST POWANIA U PACJENTÓW
  • Size: 4.39 MB
  • Uploaded: 2020-11-23 00:25:57
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

www.magazynorl.pl ISSN 1643-0050 KWARTALNIK ● PAèDZIERNIK – GRUDZIE¡ 2016 ● TOM XV ● ZESZYT 4 No 60 ● PROF. DR HAB. N. MED. GRZEGORZ JANCZEWSKI 1935–2016 ● WSPÓLNE STANOWISKO KARDIOLOGICZNO-STOMATOLOGICZNE DOTYCZÑCE POST¢POWANIA U PACJENTÓW LECZONYCH PRZECIWZAKRZEPOWO PODDAWANYCH ZABIEGOM STOMATOLOGICZNYM Piotr Pruszczyk, Micha∏ Ciurzyƒski, Grzegorz Opolski Janina St´piƒska, Beata Wo˝akowska-Kap∏on, Zbigniew Kalarus Jaros∏aw Kaêmierczak, Renata Górska El˝bieta Mierzwiƒska-Nastalska, Andrzej Wojtowicz Zygmunt Stopa, Dariusz Mateƒko ● ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU A WYPADKI DROGOWE dr hab. med. Tadeusz Przyby∏owski m a g a z y n OTORYNO- LARYNGOLOGICZNY k w a r t a l n i k PAèDZIERNIK – GRUDZIE¡ 2016 ● TOM XV ● ZESZYT 4 (60) Droga Kole˝anko, Szanowny Kolego, W NUMERZE mia∏ to byç numer jubileuszowy, podsumowu- TWORZYLI POLSKÑ LARYNGOLOGI¢ .................101 jàcy nasze kontakty od 15 lat. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Janczewski 1935–2016 Niestety, Êmierç Pana Profesora Grzegorza Janczewskiego zmienia charakter tego numeru. PROF. GRZEGORZ JANCZEWSKI Zmar∏ bowiem jeden z najwybitniejszych laryn- KILKA OSOBISTYCH REFLEKSJI ....................................135 gologów polskich XX wieku. Wielki Cz∏owiek, prof. dr hab. med. Stanis∏aw Bieƒ który, b´dàc mistrzem kompromisu, jednoczy∏ WSPÓLNE STANOWISKO nasze Êrodowisko. Zmar∏ Cz∏owiek kochajàcy KARDIOLOGICZNO-STOMATOLOGICZNE DOTYCZÑCE ludzi, wspierajàcy rozwój m∏odej kadry laryn- POST¢POWANIA U PACJENTÓW LECZONYCH gologicznej zarówno w swoim otoczeniu, jak PRZECIWZAKRZEPOWO PODDAWANYCH i poza nim. Dawa∏ szans´ kszta∏cenia i rozwi- ZABIEGOM STOMATOLOGICZNYM ...........................139 jania si´, a za uczynione dobro niejednokrotnie Piotr Pruszczyk, Micha∏ Ciurzyƒski Grzegorz Opolski, Janina St´piƒska spotyka∏ si´ z niewdzi´cznoÊcià, wr´cz upoko- Beata Wo˝akowska-Kap∏on, Zbigniew Kalarus rzeniem, nawet ze strony tych, którzy poczu- Jaros∏aw Kaêmierczak, Renata Górska wajà si´ dzisiaj do bycia kreatorami polskiej El˝bieta Mierzwiƒska-Nastalska, Andrzej Wojtowicz laryngologii. Zygmunt Stopa, Dariusz Mateƒko Zmar∏ Cz∏owiek, którego podstawowà dewizà ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU wspó∏˝ycia z naszym laryngologicznym Êrodo- A WYPADKI DROGOWE ............................................. 154 wiskiem by∏o „nie przeszkadzaç”, a czasem dr hab. med. Tadeusz Przyby∏owski nawet przeprasza∏, ˝e nie mo˝e wi´cej pomóc. Pan Profesor by∏ dla mnie mistrzem, na- uczycielem i przyjacielem. O ∏àczàcej nas Komitet redakcyjny: przyjaêni Êwiadczy ostatni list, jaki otrzyma- redaktor naczelny – prof. dr hab. med. Antoni Krzeski ∏em od Pana Profesora w dniu zakoƒczenia sekretarz redakcji – dr med. Marcin Straburzyƒski przez Niego pracy w Klinice Otolaryngologii redaktor – mgr Dorota Polewicz Akademii Medycznej w Warszawie w 2003 roku. Patronat naukowy: Na nast´pnej stronie, mimo ˝e jest to pry- Klinika Otorynolaryngologii

Recently converted files (publicly available):