• Document: Når vejbede bliver til regnbede og der kommer fleksibilitet i løsningerne
  • Size: 6.73 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 14:22:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Når vejbede bliver til regnbede og der kommer fleksibilitet i løsningerne Dansk Vand Konference 2015 Sten Kisum Nielsen, Envidan, skn@envidan.dk Lærke Kit Sangill, VandCenter Syd, lkn@vandcenter.dk Agenda 1. Langelinie-projektet 2. Detailudformning, plan- og detailløsninger 3. Myndigheder, tilladelser og krav 4. Dimensionering af vejbedenes komponenter 5. Udfordringer ved udarbejdelse af detailprojekt 6. Anlægserfaringer 7. Beplantning og drift 8. Erfaringskatalog 9. Information Hvad udfører vi… Vejbede • 8 km hovedledninger ø 200 – ø 2000 Tidsplan for anlægsarbejder: • Kanalledninger 1,2 x 3,5 - 0,8 x 6,0 m 2013 - 2017 • 3.100 m³ bassin Munke Mose Budget: 300 mio. kr. • 1.400 m³ bassin Tietgens Allé • LAR – Vejbede på Langelinie i stedet for vejriste Vejbedsprojekt Generelt: Pilotprojekt i samarbejde med Odense Kommune Afvanding af 1,3 km. vejanlæg - i alt 1,2 ha. Afvanding til vejbede svarende 86 % af vejanlægget - i alt 1 ,0 ha Samlet opstuvningsvolumen 830 m3 Langelinie Nord: 21 stk. vejbede (genanvendelse af 4 stk. chikaner) Typer: 19 stk. med nøddestensfaskine i hovedkloakledningsgrav 2 stk. med kassettefaskine under vejbedet Tidligere forhold Langelinie Syd: 12 stk. vejbede (genanvendelse af 10 stk. chikaner) Typer: 10 stk. med nøddestensfaskine i hovedkloakledningsgrav 2 stk. med kassettefaskine under vejbede Myndigheder Tilladelser og krav Miljømyndighed: Odense Kommune Nedsivningstilladelse for vejvand: • Krav til filtermuld (300 mm, homogen, pH > 6,5 og udskiftning) • Måling af metaller og PAH efter 10 år (overflade og 300 mm dybde) Kriterium for udskiftning: Forurenet jord klasse 2 • Nedsivningsvolumen for en 5 års regnhændelse • Nødoverløb til fælleskloak ved fuld udnyttelse af faskiner og vejbede Vejmyndighed: Odense Kommune og Politiet Trafikale og øvrige forhold: • Godkendelse af placering af vejbede som trafikdæmpende foranstaltning til 30 km hastighedszone. • Udarbejdelse af kørekurver for henholdsvis 30 og 50 km/h • Placering i forhold indkørsler (afstande og kørekurver for 5 km/h) • For Langelinie Nord blev krævet udført en trafiksikkerhedsrevision • Krav til bortledning af overfladevand (længdefald og sløjfning af nedløbsbrønde) Etablering af ”blinde” stik ved længdefald 2 – 4 ‰ Detailudformning Planløsning 1:1000 Dimensionering Vejbedenes detailelementer • Dimensionering er udført med Spildevandskomiteens LAR-regneark • Dimensioneringskrav for vejbede og faskine • Overløb til faskine fra vejbed for T = 0,1 år • Nødoverløb til kloak fra faskine for T = 5 år • Infiltrationsevne i filtermuld dimensioneret ud fra en forventet nedsat infiltrationsevne i filtermulden efter lang tids funktion • Analyse med regneserie fra VandCenter Syd’ projekthåndbog, viser at ca. 90 % af årsnedbøren filtreres gennem filtermulden Detailudformning Detailsnit 1:50 Vandspejl i vejbed T = 0,1 for overløb til faskine Vandspejl i overløbsbrønd T = 5 for overløb til kloak for sikring af kældre Brønd med 300 mm vandlås for lugtsikring Overløbsbrønd med 1000 mm slidset rør, sandfang og forbindelse til brønd for nødoverløb til hovedkloakken Beliggenhed af grundvandsspejl Vejbed nr. 5 under hovedkloak Nøddestensløsning Detailudformning Detailsnit 1:50 Vandspejl i vejbed T = 0,1 for overløb til faskine Vandspejl i over- Brønd med 300 mm vandlås for lugtsikring løbsbrønd T = 5 for overløb til kloak for mulig sikring af kældre samt vejkasse ved Overløbsbrønd med tilløbs- fuld udnyttelse af faskinen Beliggenhed af grundvandsspejl muligheder til faskinen, (Ikke afproppet) under faskine sandfang og forbindelse til brønd for nødoverløb til hovedkloakken Vandspejl i overløbsbrønd for overløb til kloak for sikring af kældre

Recently converted files (publicly available):