• Document: TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu...
  • Size: 114.5 KB
  • Uploaded: 2021-01-13 21:14:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEVRAT VE İNCİL’DE İSLÂM’A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c)’a, salât-ü selâm O’nun kulu ve Rasûlü Muhammed’e (s.a.v) olsun ki, Allah-ü Teâlâ bizleri Müslüman bir toplum içerisinde, Müslüman anne ve babalardan dünyaya getirmiş, böylece de Allah(c.c)’ı bir, Hz. Muhammedi peygamber, İslâm’ı din olarak kabul ile Allah’ın bahtiyar kullarından olmuşuz. Bu sebeble o yüce Allah’a sonsuz şükürlerimiz ve hamd-ü senâlarımız vardır. İslam’ın yaydığı aydınlık nur kendilerine ulaşmayanlara veya ulaştığı halde içinde yaşadığı toplumun dînî inanç ve değerlerinden ayrılıp başka ve tanımadığı bir dine girmenin kolay bir şey olmadığı göz önünde bulundurularak o insanlara inandığı değerlerin akıl ve mantık ölçüleri çerçevesinde yanlışlıklarını gösterip doğru olanı, yani “İslam” inancının güzelliklerini anlatmak ve böylece de onların hidâyet ve kurtuluşlarına vesile olmak biz inananların en önemli görevlerindendir. Diğer yönden ülkemiz insanlarının ve bilhassa gençlerin bir kısmı hıristiyan misyoner faâliyetlerinin muhâtabı durumundadırlar. Bunu hergün televizyonlarda aleyhte ve lehte yapılan proğramlarda seyrediyoruz. Esâsında bu kişilerin amacı hıristiyanlığı yaymak falan da değildir. Esas gâye: ülkemiz insanları arasına fitne sokup insanlarımızı birbirine düşürmeye yöneliktir. Çünkü Avrupa’da kiliselerin kapılarına kilit vurulalı çok zaman olmuştur. Bu misyonerlerin dini bir hassasiyetleri olsaydı evvelâ kendi insan ve topluluklarını kiliseye çekememenin ızdırâbı içinde olmaları gerekirdi. İşte bu eseri hazırlamaktaki amacımız: Evvelâ samîmî ve art niyeti olmayan yahûdî ve hıristiyanların kendi dînî ve inanç sistemlerinin tutarsızlığını kendi din kitaplarından ve İslâmî kaynaklardan göstermek ve doğru olan İslâm’ı onlara yine onların kendi din kitaplarından örnekler vererek anlatmaktır. İkinci olarak: Misyonerlerin propagandalarına muhâtap olan gençlerimizi ve insanlarımızı onlara karşı uyarmaktır. Üçüncü olarak: Hz. Ademden son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a kadar geçen büyün peygamberlerin Allah katında getirdikleri dinlerin ortak adının “İslam” olup, iman esasları aynı olduğu gibi ibâdet esaslarında bazı değişiklikler olmakla beraber onların da birbirine bir çok yönden (namaz, oruç, hacc, zekat gibi) benzediğini anlatmak istedik. Bu eseri hazırlarken sadece Tevrat, Zebûr ve İncillerden yararlanmakla kalmadık.Yahûdî ve hıristiyan din adamlarının görüşlerine başvurup yazdığımız şeyler hakkındaki bilgileri de teyid ettirmiş olduk. Bu konularda: Ankara Fransız Katolik kilisesi (1978 yılında) papazı Fransuva Jakop, ve Ankara yahûdî cemaâti hahamı Sabatay Galmidi beyler bizlere dinleri hakkında açıklayıcı bilgiler vermiş-lerdir. Bu eser önce tarafımızdan 1978 yılında Prof Dr. Hikmet TANYU hocamızın işâretleriyle “Lisans Tezi” olarak hazırlanmıştı. Burada bize kaynak eserleri tavsiye ve yol göstericiliği ile merhum Prof Dr. Günay Tümer hocayı anmayı bir borç biliyorum. O lisans tezi kısa ve yüz sahifeyi geçmiyordu. Bunu genişletmeyi ve o gün hazırlanan “Lisans tezi” nde yapılmasını uygun gördüğüm ilaveleri de yaparak bu eseri hazırlamaya muvaffak oldum. Rabbim bizi yaptığımız bütün hatâlar ve unutmalardan dolayı muâheze etmesin! Ve yine bu eseri insanların hidayetine vesîle kılsın. Âmin Halil YAVUZ Emekli Müftü İÇİNDEKİLER Önsöz…………………………………………….......1 İnsanın yeryüzündeki mevkii……………..………….4 İnsana her devirde bir uyarıcı gönderilmiştir………...6 Peygamberlerin hepsi din olarak İslâmı tebliğ etmişlerdir. ……...10 Tevrat ve İncillerin tahrifi ve tağyiri….…………….19 Kur’ân karşısında Tevrat ve İncillerin durumu……..22 Yahudilik ve Tevrat….………………………..........25 Eldeki Tevrat Allah’ın indirdiği Tevrat mı?..............28 Tevrat’ın çelişkileri………………………….............31 Tevrat’ın tahrif edilme sebebleri…………….............32 Hıristiyanlık ve İnciller…………………….…….....35 Mevcut İnciller Allah’ın indirdiği İnciller mi?..........37 İnciller hakkında hıristiyan din ve fen adamlarının görüşleri……....….38 Dört İncilin yazarları…………...…………………....39 Hıristiyanlarca kabul edilmeyen İncil “Barnabas”....40 Barnabas ile Pavlosun ihtilafı……………………....41 Teslis (Üç ilah) inancı………………………............43 İncillerde bulunan çelişkiler……………………

Recently converted files (publicly available):