• Document: MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU VE PANİK BOZUKLUK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Size: 637.91 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 22:59:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU VE PANİK BOZUKLUK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEZ YÖNETİCİSİ Doç.Dr. Nurgül ÖZPOYRAZ UZMANLIK TEZİ Dr. Lut TAMAM ADANA-1999 Tezimin hazırlanmasında ve uzmanlık eğitimim süresince bana yardımcı olan Doç.Dr. Nurgül ÖZPOYRAZ’a, Uzmanlık eğitimime katkıda bulunan Prof.Dr. Bekir Aydın LEVENT’e, Prof. Dr. Mehmet ÜNAL’a, Prof.Dr. Yunus Emre EVLİCE’ye, Doç.Dr. Ayşe Avcı’ya Tezimin hazırlık aşamasındaki katkılarından dolayı Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa ŞAN’a ve tüm çalışma arkadaşlarıma TEŞEKKÜR EDERİM i İÇİNDEKİLER 1. Teşekkür...................................................................i 2. İçindekiler................................................................ii 3. Tablo ve Şekil Listesi................................................iii 4. Özet..........................................................................v 5. Anahtar sözcükler....................................................vi 6. Abstract....................................................................vii 7. Keywords..................................................................viii 8. Giriş ve Amaç............................................................1 9. Genel Bilgiler............................................................2 10. Gereç ve Yöntem.................................................29 11. Bulgular...............................................................36 12. Tartışma...............................................................55 13. Sonuç...................................................................64 14. Kaynaklar.............................................................66 15. Ekler.....................................................................75 ii TABLO ve ŞEKİL LİSTESİ Tablo No Tablo Adı Sayfa No Tablo-I: Genel popülasyonda MVP yaygınlığı 4 Tablo-II: MVP için önerilen tanı ölçütleri 8 Tablo-III: DSM-IV’e göre “Panik Atak” tanı ölçütleri 12 Tablo-IV : DSM-IV’e göre “Agorafobisiz Panik Bozukluğu” tanı ölçütleri 13 Tablo-V: DSM-IV’e göre “Agorafobi” tanı ölçütleri 14 Tablo-VI : MVP olgularında saptanan metabolik-nöroendokrin bozukluklar 18 Tablo-VII: MVP, PB ve kontrol gruplarının yaş gruplarına göre dağılımı 36 Tablo-VIII: Olguların medeni durum, eğitim durumu, meslek ve sosyoekonomik düzey açısından değerlendirilmesi 38 Tablo-IX: MVP ve PB grubunun hastalık süresi, stres etkeni ve hastalığın başlama yaşı açısından değerlendirilmesi 39 Tablo-X: Gruplarda DSM-IV’e göre konulan birincil psikiyatrik tanılar 40 Tablo-XI: Grupların SCL-90-R genel semptom indeksi (GSİ) ve alt ölçek puanlarına göre karşılaştırılması 41 Tablo-XII: Grupların BDÖ, STAI-1, STAI-2, TAÖ ortalama puanlarına göre karşılaştırılması 43 Tablo-XIII: Panik atak belirtilerinin gruplarda görülme sıklıkları 45 Tablo-XIV: Prolaps düzeyine göre gruplandırılmış MVP olgularının anksiyete, depresyon, SCL-GSİ ve aleksitimi puanlarının karşılaştırılması 47 Tablo-XV: Prolaps düzeyine göre MVP grubunun hastalık süresi ve yaşlarının karşılaştırılması 47 Tablo-XVI: Prolaps düzeylerine göre PB yaygınlığı 48 Tablo-XVII: MVP grubunda prolaps düzeylerine göre panik atak belirtilerinin görülme oranları 49 iii Tablo-XVIII: MVP’su olan ve olmayan PB olgularının SCL-GSİ ve alt ölçek puanlarının karşılaştırılması 50 Tablo-XIX: MVP’su olan ve olmayan PB olgularının BDÖ, STAI-1, STAI-2 ve TAÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 51 Tablo- XX: MVP’su olan ve olmayan PB olgularının panik atak belirtilerinin karşılaştırılması 52 Tablo-XXI: MVP grubunda yaş, eko bulguları, hastalık süresi ve ölçekler arasındaki

Recently converted files (publicly available):