• Document: A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vet...
  • Size: 1.22 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 21:02:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a menyegzőre. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs már boruk." Jézus hoz- zá fordult: "Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám." Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat: "Tegyétek, amit mond." Állt ott hat nagy kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodásra. Mindegyik két vagy három mérős volt. Jézus megparancsolta nekik: "Töltsétek meg a korsókat vízzel." Színig töltötték. Akkor azt mondta nekik: "Most merítsetek és vigyétek a násznagynak." Vittek neki. A násznagy megízlelte a borrá vált vizet. Nem tudta honnan való, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. A násznagy hivatta a vőlegényt és szemére vetette: "Minden ember először a jó bort adja, és csak miután megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te mindeddig tartogattad a jó bort." Ezzel kezdte Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztat- ta dicsőségét, tanítványai pedig hittek benne. Az Isten nem féltékeny az örömeinkre. Ezzel foglalhatjuk össze ennek történetnek a lényegét és mondandóját. Ez a történet elüt a Jézussal kapcso- latos egyéb csoda-elbeszélésektől. Jézus csodái ugyanis legtöbbször beteg 2. FELSŐVÁROS 2013. január 20. gyógyítások, halott feltámasztások, esetleg kenyérszaporítás, ezek a csodák minden esetben arra szolgálnak, hogy a veszélyeztetett életet megmentsék. Még a vihar lecsendesítése is ilyen veszélyt elhárító történetnek fogható fel. De a kánai lakodalomban történt borszaporítás más első látásra is más jel- legű. Sőt ha pusztán csoda elbeszélésként értelmezzük, egy kicsit értetlenül állunk vele szembe, mert itt egyáltalán nincs veszélyben emberi élet, ami miatt az élet normális menetébe be kellene avatkozni. Bor nélkül végül is meg lehet élni! Sőt néhány szigorúan kritikus moralista inkább azt kérdez- hetné, miért pártolja Jézus az alkoholizmust ezzel a csodájával? Ihattak volna a vendégek kevesebb és rosszabb bort is. A történet azonban nem csupán csoda elbeszélést tár elénk, hanem példázat jellege is van, vagyis szimbolikus történetet, amelynek egyes moz- zanatai értelmezésre szorulnak. Már a keret történet a menyegző is, ilyen szimbólum. A bibliai irodalomban mindig a legfőbb öröm, következésként az esz- katológikus örömnek is a szimbóluma az esküvő. A megtalált öröm, a vi- szonzott szerelem, a szerelemmel kiválasztott, vágyva vágyott hitves meg- kapásának ünnepe a lakodalom. Jákob 7 évet, majd újabb 7 évet szolgál feleségéért (Ter 29f.), hogy végre megkapja szerelmét. Érthető tehát, hogy szíve vágyainak beteljesedését ünnepelte a lakodalomban. A lakodalom egyben az új család születésének is ünnepe. Sőt azt is hozzátehetjük, a la- kodalom a palesztinai társadalomban az egész közösséget megmozgató ünnep volt, amikor a menyasszony és a vőlegény örömében bekapcsolódtak a közösség tagjai is. A lakodalom két család összefonódásának a kezdete is volt. Nem pusztán két ember talált egymásra, hanem szorosabb rokoni kap- csolatok alakultak két család, két törzs között is. A házasság a héber nyelvben szövetséget is jelentett, ugyanazt a szót használták a házasságra, mint az Istennel kapcsolatos szövetségkötésre, ahol Isten és választott népe talált egymásra. A lakodalom tehát, olyan ün- nep, amelyen az egymásra találásnak természetfölötti dimenziói is feltárul- nak. Az ifjú jegyesek révén épül a család jövője, mely egyben az eszkato- lógikus jövőre is utal. Ebből érthető, hogy ebben a szimbolikus csoda elbeszélésben arról ér- tesülünk, hogy Jézus miként hárítja el a jövendő, boldog korszak beköszön- tésének akadályát, amikor a lakodalomban elfogyott borról gondoskodik. Sőt jobb bort ad, mint korábban kaptak a vendégek. Vagyis a történet mon- dandója nem egyszerűen az, hogy Jézus gondoskodott a borról, hanem a mondani való lényege Jézus gondoskodni akart, konkrétan a lakodalmas 2013. január 20. FELSŐVÁROS 3. vendégsereg, szimbolikusan pedig az emberiség jövendő

Recently converted files (publicly available):