• Document: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.
  • Size: 182.4 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 10:37:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny © CKE 2010 WPISUJE ZDAJCY Miejsce na naklejk KOD PESEL z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZ II Instrukcja dla zdajcego WYBRANE: 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron (zadania 4 – 6) i czy doczony jest do niego nonik ................................................. danych – podpisany DANE. Ewentualny brak zgo przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin. (rodowisko) 2. Wpisz obok zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na egzamin rodowisko komputerowe, kompilator jzyka ................................................. programowania oraz program uytkowy. (kompilator) 3. Jeli rozwizaniem zadania lub jego czci jest program komputerowy, to umie w katalogu (folderze) ................................................. oznaczonym Twoim numerem PESEL wszystkie (program uytkowy) utworzone przez siebie pliki w wersji ródowej. 4. Pliki oddawane do oceny nazwij dokadnie tak, jak polecono w treci zada lub zapisz pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podajesz w arkuszu egzaminacyjnym. Pliki o innych nazwach nie bd Czas pracy: sprawdzane przez egzaminatorów. 150 minut 5. Przed upywem czasu przeznaczonego na egzamin zapisz w katalogu (folderze) oznaczonym Twoim numerem PESEL ostateczn wersj plików stanowicych rozwizania zada. 6. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem. Liczba punktów 7. Nie wpisuj adnych znaków w czci przeznaczonej do uzyskania: 30 dla egzaminatora. MIN-R2_1P-102 2 Egzamin maturalny z informatyki Poziom rozszerzony – cz II Zadanie 4. Anagram (10 pkt) Anagram to sowo powstae z innego sowa przez przestawienie liter. Przez sowo rozumiemy w tym zadaniu dowolny cig liter alfabetu aciskiego. Przykady anagramów: dla sowa: barok – korba, robak, arobk, rokab, orkab … dla sowa: ranty – tyran, narty, ntyra, natyr, ytnar … W pliku tekstowym anagram.txt znajduje si 200 wierszy zawierajcych po 5 sów w kadym wierszu. Sowa oddzielone s znakiem odstpu. Dugo kadego ze sów wynosi od 1 do 20 znaków. Przykad: abcd cdba dbac cbad dcba barbakan xle ala foto otof smok ayszkm lampa ayszkm bakara skok arabanta oko agnieba dyskietka …… Napisz program w wybranym przez siebie jzyku programowania, za pomoc którego wykonasz ponisze polecenia: a) Wyszukaj w pliku anagram.txt te wiersze, w których wszystkie sowa znajdujce si w danym wierszu maj tak sam liczb znaków. Zapisz te wiersze w pliku odp_4a.txt. b) Wyszukaj w pliku anagram.txt wszystkie wiersze tekstu, w których wszystkie sowa s anagramami pierwszego sowa w danym wierszu. Zapisz te wiersze w pliku odp_4b.txt. Do oceny oddajesz plik(i) o nazwie(ach) ...................................................................................., tu wpisz nazw(y) pliku(ów) zawierajcy(e) komputerow(e) realizacj(e) Twoich oblicze, pliki tekstowe odp_4a.txt i odp_4b.txt. Nr zadania 4a) 4b) Wypenia Maks. liczba pkt 4 6 egzaminator Uzyskana liczba pkt  Egzamin

Recently converted files (publicly available):