• Document: UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT. wzór umowy ramowej. str. 1
  • Size: 696.45 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 21:40:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

c=PL, o=ATF Consulting Sp. z o.o., ou=ATFC Corporate Finance & Analysis, cn=Jakub Kocjan, email=jakub.kocjan@atfc.pl je ow am UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG yr CONSULTINGOWYCH I INTERIM MANAGEMENT ow um ór wz str. 1 j POSTANOWIENIA OGÓLNE e 1. Strony umowy 1.1. Umowa zawarta w [Miejsce] w dniu [Data] roku pomiędzy: ow [Klient] z siedzibą w [Miejsce] przy ul. [Miejsce], [Kod pocztowy i Miejsce], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [Miejsce] pod numerem KRS [Numer], NIP: [Numer] („Spółka”). Reprezentowana przez: [Imię i Nazwisko] – Prezes Zarządu • Adres: [Adres fizyczny] E-mail: [Adres e-mail] am a ATF Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336945, NIP: 5130193879 („ATFC”). Reprezentowana przez: Jakub Kocjan – Prezes Zarządu • Adres: ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice 2. E-mail: office@atfconsulting.eu yr Spółka i ATFC będą dalej łącznie zwane Stronami, a każda z nich osobno Stroną. Charakterystyka umowy 2.1. Celem Umowy jest określenie zasad współpracy i wzajemnych rozliczeń związanych ze świadczeniem Usług przez ATFC na rzecz Spółki, z uwzględnieniem potencjalnego działania Spółki w ramach grupy mogącej ow obejmować Podmioty Powiązane. Umowa reguluje również pozostałe kwestie mające zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy pomiędzy Stronami. 2.1.1. Na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane (jeżeli ma to zastosowanie) mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług, jak również ATFC może zostać zobowiązana do świadczenia Usług bezpośrednio na rzecz i w interesie Podmiotów Powiązanych (jeżeli ma to zastosowanie). 2.2. Strony zawierają Umowę w celu zapewnienia Spółce i Podmiotom Powiązanym (jeżeli ma to zastosowanie) um wsparcia doradczego i operacyjnego na bazie modelu ramowego i modelu projektowego w zakresie Usług świadczonych przez ATFC w odpowiedzi na zgłaszane przez Spółkę bieżące zapotrzebowanie. Strony zawierają Umowę w szczególności w celu zapewnienia Spółce i Podmiotom Powiązanym (jeżeli ma to zastosowanie) wsparcia udzielanego przez Interim Managera dedykowanego przez ATFC do realizacji Umowy. 2.3. Umowa nie wyklucza podpisania odrębnych umów o współpracy lub porozumień pomiędzy ATFC, a Podmiotami Powiązanymi. O podpisaniu powyższych umów lub porozumień ATFC poinformuje niezwłocznie Spółkę. ór 3. Działanie w dobrej wierze 3.1. Poniższa Umowa kreuje między Stronami stosunek zaufania. Strony zobowiązują się do transparentnego działania względem siebie i zachowania poufności na zewnątrz w taki sposób, aby tego zaufania nie naruszyć. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności i działania w najlepszym interesie partnera w celu zgodnej z prawem, terminowej i prawidłowej realizacji wzajemnych zobowiązań wskazanych w Umowie. wz str. 2 j 3.2. ATFC zobowiązuje się do zachowania zawodowej staranności, działania w dobrej wierze oraz w interesie Spółki i Podmiotów Powiązanych (jeżeli ma to zastosowanie), w celu zgodnej z prawem, terminowej i e prawidłowej realizacji zobowiązań wskazanych w Umowie. 4. Wyłączenie obowiązywania postanowień ow 4.1. Strony ustalają, iż postanowienia Umowy wskazane w pkt. 4.1.1 zostały wyłączone podczas negocjacji warunków Umowy, nie obowiązują Stron i zostały zachowane w treści Umowy wyłącznie dla celów por

Recently converted files (publicly available):