• Document: Nükleotid Eksizyon Onarımı ve Kanser
  • Size: 767.83 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 17:06:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry–Turk J Biochem] 2007; 32 (3); 104–111. Çağrılı Derleme [Invited Review] Yayın tarihi 27 Ağustos, 2007 © TurkJBiochem.com [Published online 27 August, 2007] Nükleotid Eksizyon Onarımı ve Kanser [Nucleotide Excision Repair and Cancer] 1 Gülnihal Kulaksız, ÖZET 2 Aziz Sancar Genomik DNA’da çevresel etmenlerle veya kendiliğinden oluşan DNA hasarları ya çeşitli DNA onarım mekanizmaları ile onarılır veya hücrenin programlı ölü- müne neden olur. Canlı organizmalarda direkt DNA onarımı, nükleotid ve baz ek- sizyon onarımı, rekombinasyonel onarım gibi çeşitli DNA onarım mekanizmaları tanımlanmıştır. Bu mekanizmalar arasında nükleotid eksizyon onarımı bilinen en genel ve etkili onarım mekanizmasıdır. Nükleotid eksizyon onarım mekanizmasının yeterince işlev görememesi yaşlanma, kanser oluşumu, çeşitli kalıtsal ve nörode- jeneratif bozukluklar ile sonuçlanır. Nükleotid eksizyon onarım mekanizmasının bozuk olduğu genetik geçişli nadir görülen üç sendrom tanımlanmıştır: Kseroder- 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD, 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE ma pigmentosum, Cockayne sendromu, trikotiyodistrofi. Bunlardan kseroderma . pigmentozumda deri ve iç organ kanserleri sıklığında artış, bazı olgularda nörolo- 2 North Carolina University, Faculty of Medicine, jik bulgular görülmesi dikkat çekicidir. Kanserin moleküler mekanizmalarının Department of Biochemistry and Biophysics, anlaşılması ve yeni tedavi stratejilerinin belirlenmesinde bu sendromlar önemlidir. 27599 Chapel Hill-North Carolina/A.B.D. Klinik araştırmalarda sağlıklı kişilerde nükleotid eksizyon onarımı kapasitesinde- ki çeşitliliklerin çeşitli kanser türlerine yatkınlıkta etkili olduğu düşünülmektedir. Artmış DNA onarımının ayrıca cerrahi olmayan kanser tedavilerinde tedaviye direnç gelişiminde önemli bir faktör olabileceği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: DNA onarımı, Eksizyon onarımı, Kanser, Kseroderma pig- mentozum, Cockayne sendromu, Trikotiyodistrofi. ABSTRACT Enviromental or endogenous DNA damages of genomic DNA are either repaired by Yazışma Adresi DNA repair mechanisms or lead apoptosis in living organisms. There are different [Correspondence Address] DNA repair mechanisms such as direct DNA repair, nucleotide and base excision Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya repair, recombinational repair. The most general and efficient repair mechanism ABD, known in living organisms is nucleotide excision repair pathway. Defects in nu- 06100 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. cleotide excision repair results in aging, carcinogenesis, various genetic and neu- Tel: +903123245885 rodegenerative disorders. Xeroderma pigmentosum, Cockayne syndrome and tri- E-mail: gnihalk@hacettepe.edu.tr cothiodystrophy are three rare hereditary disorders with nucleotide excision repair deficiency. Xeroderma pigmentosum is characterized with increased frequency of skin and internal organ cancers and in some case neurological abnormalities. These syndromes are very important to understand the molecular mechanisms of can- cer and to des

Recently converted files (publicly available):