• Document: Verslag vergadering werkgroep Markt Beleidsplatform slimme netten
  • Size: 105.42 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:28:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Directie Marktwerking GM/KG/SS Informatienota 26/05/2010 Verslag vergadering werkgroep Markt – Beleidsplatform slimme netten 1. Agenda - Definitieve goedkeuring verslag WG 15 maart 2010 - Tijdlijn beslissingstraject - Bespreking nota “gewenste diensten” - Bespreking nota “draagvlak” - Varia en verdere afspraken 2. Verslag 2.1. Goedkeuring verslag WG 15 maart 2010 Het verslag van de vergadering van 15 maart 2001, zoals aangepast op vraag van SPE, werd goedgekeurd zonder opmerkingen. 2.2. Tijdlijn beslissingstraject De VREG heeft de tijdslijnen met de verschillende beslissingsmomenten voorgesteld. Hierop werden geen opmerkingen gegeven. De datum van 3/9/2012 is de deadline waarbinnen, volgens de bepalingen van de 3rd package, de analyse moet uitgevoerd zijn in verband met de wenselijkheid van de invoering van slimme energiemeters. 2.3. Bespreking nota “gewenste diensten” Bedoeling is om te komen tot een visienota gedragen door de werkgroep over de gewenste diensten: - wat moet een slimme meter en achterliggend systeem kunnen voor de verschillende doelgroepen – los van de technische visie of functionaliteiten. - welke diensten moeten minimaal aanwezig zijn, welke zijn optioneel De VREG heeft een opsomming van diensten gemaakt, vertrekkend vanuit de gedefinieerde functionaliteiten van de werkgroep WT4 van project Marktmodel. Bedoeling is dat deze aangevuld en bediscussieerd worden. Nadien kan terug de vertaling gemaakt worden naar functionaliteiten en naar kosten en baten. Hieronder worden de opmerkingen, vragen en suggesties van de deelnemers over de nota “gewenste diensten” van tijdens de vergadering weergegeven, alsook het antwoord van de VREG. • Hoe kan men ex ante de rendabiliteit van de slimme meters beoordelen? Rendabiliteit ex post kan ook beoordeeld worden door het plaatsen van meters die men in de supermarkt kan kopen op verschillende toestellen. -> Dit is inderdaad moeilijk om op voorhand te beoordelen, maar dit zal dan ex post beoordeeld kunnen worden aan de hand van gegevens die men uit de slimme meters haalt. Het voordeel van slimme meters is bovendien dat men via de slimme meters de verbruiksprofielen van de betrokken personen kan zien en op basis hiervan aanpassingen/investeringen doen om zo energie te besparen. Verwijderd: 7-6-2010 8:57 • Is dit niet eerder een kwestie van de rollen te bepalen en te bepalen waar de scheidingslijn zich bevindt tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde (commerciële) activiteiten? Bovendien Verwijderd: VREGDM- #109883-v1- bepaalt het beleid welke functionaliteiten deel uitmaken van het volledige systeem (niet alleen van Verslag_WG_markt_10_mei_20 de meter) en welke diensten bijkomend gegeven kunnen worden. 10.DOC 7-6-2010 11:26 VREGDM-#109883-v4-Verslag_WG_markt_10_mei_2010 Pagina 1 van 5 Directie Marktwerking GM/KG/SS Informatienota 26/05/2010 -> De nota “gewenste diensten” bevat momenteel enkel een oplijsting van diensten. De oplijsting kan aangepast worden op basis van input van de werkgroep, er wordt momenteel nog niet gesproken over welke functionaliteiten deze meters moeten beschikken. • Een slimme meter is interessant als een derde partij de mogelijkheid heeft om diensten te leveren met de informatie uit deze slimme meters. Zo zou er een datapoort bij de slimme meter ter beschikking gesteld moeten worden waaruit deze derde partij de informatie die hij nodig heeft er rechtstreeks uit kan halen zonder er de netbeheerder bij te betrekken. -> De bedoeling van de vergadering van vandaag is om de mogelijke diensten die verstrekt kunnen worden aan de eindafnemer te bekijken zonder al in te gaan op de functionaliteiten waarover deze meter moet beschikken. • Kan men de diensten in verband met bijvoorbeeld energiebesparing momenteel niet reeds uitvoeren met de “domme meters” zoals bijvoorbeeld gebeurt bij project ‘klimaat op maat’? -> De bedoeling van deze vergadering is de diensten te inventariseren die nuttig zijn. • Zeker voor bedrijven zijn value added services belangrijk. Dus compatibiliteit met toekomstige diensten moet verzekerd worden en er moet toekomstgericht gedacht worden. • In het Europees kader zijn er een aantal functies bepaald waarover de slimme meter moet beschikken. Men moet ec

Recently converted files (publicly available):