• Document: İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET
  • Size: 248.72 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 21:40:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ÖRNEK VAAZLAR ● LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü’minler! Bugünkü va’zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında özetlemek istiyorum: —Hicret ve Hicreti doğuran sebepler, —Hicretin safhaları, —Hicretin sonuç ve etkileri. A. Hicret ve Hicreti Doğuran Sebepler Hicret, Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Peygamberimiz Mekke’de doğmuş ve İslâmiyet’i tebliğ etmek üzere burada görevlendirilmişti. Doğup büyüdüğü Mekke halkı genelde müş-- rikti, putlara tapıyorlardı. Halbuki ibâdet yalnız Allah’a yapılır. Çünkü yaratan O, yaşatan O, öldürecek ve sonra tekrar diriltecek olan O. Böyle olunca O’ndan başkası ibâdete müstahak değildir. Bunun için ilk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem’den itibaren bütün Peygamberler ilk önce 226 ÖRNEK VAAZLAR ● LÜTFİ ŞENTÜRK bir olan Allah’a inanmaya ve yalnız O’na ibadet etmeye çağırmışlardır. Peygamberimiz de öyle yapmış, önce en yakınlarına İslâmiyet’i tebliğ etmiş, sonra da bunu herkese ulaşacak şekilde yaymıştı. Peygamberimizin çağrısını duyanlar ona inanıyor ve etrafında toplanı-- yorlardı. Çünkü Peygamberimiz o toplumda “el-Emîn — Güvenilir’’ diye tanınmış, güzel ahlâkıyla herkes tarafından sevilmişti. Yalan konuşmadığı ve kimseyi aldatmadığı herkesin ortak inancı idi. Onun için de söylediği dinleniyor ve herkese güven veriyordu. Müslümanların sayısı günden güne artıyor ve Allah’ın dini gönüller-- de yer ediyordu. Ancak Mekke’de söz sahibi olan Kureyş kabilesi ileri gelenleri bundan endişe duyuyor, toplum üzerindeki etkinliklerini yiti-- receklerinden ve çıkarlarının sona ereceğinden korkuyorlar, bunun için de bu duruma engel olmak istiyorlardı. Hem Peygamberimize ve hem de ona inananlara amansız düşman kesilmişlerdi. Güçlü oldukları için Müslümanlara her kötülüğü yapıyor, akıl almaz işkencelerde bulunuyor, bu dinden vaz geçmelerini istiyorlardı. Mekke müşriklerinin yaptıkları dayanılmaz hale gelince Peygamberimiz İslâm güneşine başka ufuklar aramayı düşündü. Hac münasebetiyle Mek-- ke’ye gelmiş olan Yesrip (Medine)lilerden bazılarıyla Akabe denilen yerde 621 ve 622 yıllarında iki defa toplantı yaptı. Onlara Müslümanlığı anlattı ve Müslüman olmalarını istedi. Onlar da Müslümanlığı kabul ederek Medine’-- ye döndüler. Böylece İslâmiyet Medîne’ye girmiş oldu. Orada da Müslüman-- lar çoğalmaya başladı. Peygamberimiz de Mekke’den Medîne’ye göç etmek isteyenlere izin verdi ve şöyle buyurdu: ِ ْ ‫ﻦﻴ ﻻَﺑ َِﺘ َﺘ‬ ‫ﻦﻴ‬ َ ‫ﺍﺭ ِﻫ ْﺠ َﺮﺗِ ُﻜ ْﻢ َﺫ‬ َ ْ َ‫ﺍﺕ ﻧَ ْﺨ ٍﻞ ﺑ‬ ُ ‫ُﺍﺭ‬ َ ‫ِ�ﺖ َﺩ‬ “Sizin hicret edeceğiniz yerin iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi.’’411 Peygamberimizin bu izin ve teşviki üzerine Medine’ye hicret başladı. Kısa zamanda pek çok kimse Hz. Ömer de dahil olmak üzere Medîne’ye göç etti. Mekke’de Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali ve Mekke’de Müslüman oldukları için 411 Buhârî, “Menakıb”, 45. ÖRNEK VAAZLAR ● LÜTFİ ŞENTÜRK 227 aileleri tarafından hapsedilmiş olanlarla köle ve cariyelerden başka kimse kalmamıştı. Hz. Ebû Bekir de hicret etmek istemiş, Peygamberimiz kendisine; —Acele etme, bana hicret için izin verileceğini umuyorum, diyerek ona izin vermemişti. Hz. Ebû Bekir: —Anam babam sana fedâ olsun, gerçekten bunu umuyor musun? diye sordu. Peygamberimiz: —Evet, umuyorum, diye cevap verdi ve Hz. Ebû Bekir buna çok sevindi.412 Dârü’n-Nedve’nin Korkunç Kararı Mekke’de Müslümanlardan kimsenin kalmadığını, hepsinin Medîne’ye göç ettiğini gören Mekke ileri gelenleri telâşlanmaya başladılar. Hz. Mu- hammed de Medîne’ye hicret eder Müslümanların başına geçerse kendileri için iyi olmayacağını, Şam ticaret yolu Medîne’den geçtiği için kapanabile-- ceğini düşündüler. Mekke’de hemen hemen yalnız kalan Peygamberimiz için bir şeyler düşünmeli dediler. Bu amaçla Kureyş ileri gelenleri “Dârü’n- Nedve” denilen önemli kararların alındığı yerde toplandılar

Recently converted files (publicly available):