• Document: PETR CHARVÁT ZROD ČESKÉHO STÁTU
  • Size: 326.21 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 16:51:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

P E T R C H A RVÁT Z R O D Č E S K É H O S T ÁT U 568 –1055 VYŠEHRAD PRAHA 2007 © Petr Charvát, 2007 ISBN 978-80-7021-845 -7 OBSAH Předmluva . . . 11 SEDMÉ STOLETÍ: Před branami Evropy . . . 15 BOHEMI . . . 19 BOHEMI a římská armáda . . . 21 BOHEMI a obyvatelstvo českých zemí . . . 23 BOHEMI a pověst o původu Čechů . . . 26 BOHEMI a jejich další osudy . . . 30 A proč nepochodovali dál do Středomoří? . . . 37 Pryč z tisícových měst: odchody z pozdně antické civilizace k „barbarům“ . . . 40 Avaři a ti ostatní . . . 40 Samo a co o něm víme . . . 48 Co s těmito údaji počít? . . . 50 Samo a dálkový obchod českých zemí v sedmém století . . . 53 Kde ležela Samova říše? . . . 59 Další osudy Samovy říše . . . 60 Náboženství předků . . . 64 Pokusy o první křesIanské misie . . . 66 Svatý Martin z Bragy v Portugalsku a Slované . . . 66 Svatý Kolumban . . . 70 Svatý Amandus a jeho misie ke Slovanům . . . 73 OSMÉ STOLETÍ: Tady jsme doma . . . 73 Situace v oblasti dálkového obchodu . . . 82 Sogdijci . . . 86 Frísové . . . 87 Langobardi v Čechách osmého století? . . . 90 Pozvolný, ale viditelný vývoj v oblasti společenské . . . 92 Politická symbolika koňmo bojujících elit . . . 99 Další příchozí: Jsme už všichni? . . . 100 Konec avarského chanátu . . . 103 Víra otců? . . . 107 Artá Viráz a Mihr . . . 107 KřesIanství . . . 114 DEVÁTÉ STOLETÍ: Odtud až na věčnost? . . . 117 Češi, Moravané a dálkový obchod se zeměmi Evropy, Asie i Afriky . . . 117 Morava devátého století a dálné končiny . . . 119 A co Čechy? . . . 124 Společenská situace českých zemí . . .129 Znovu BOHEMI . . . 130 Praha, Pražané a Pražsko . . . 133 Česká společnost devátého století: krize, rozpad, kolaps . . . 134 Znovu Praha: žár a kámen, Mihr a kníže . . . 136 Svatyně a stolec . . . 140 Lze pro tato tvrzení nalézt přesvědčivé argumenty? . . . 142 Podobnosti u nás… . . . 145 …a za našimi hranicemi . . . 148 Takže… . . . 149 Česká společnost devátého století – několik poznámek . . . 151 Dědici, klany, rody? . . . 153 Vznešení a mocní . . . 154 Češky a Moravanky . . . 154 Moravské nevěsty přemyslovských dvořanů? . . . 157 Víra mocných . . . 159 Nástup ekumenického křesIanství . . . 164 „DLOUHÉ“ DESÁTÉ STOLETÍ: Zpátky už nemůžeme . . . 167 Spytihněv I. . . . 167 Český dálkový obchod v desátém století . . . 172 Vratislav I. . . . 178 Ludmila, Drahomíra, Václav . . . 179 Vražda? . . . 185 Boleslav I. „Ukrutný“ . . . 187 České země na mezinárodní scéně . . . 191 Ibráhím ibn Ja’kúb . . . 195 Založení biskupství . . . 199 Boleslav II. „Pobožný“ . . . 204 Kněžna Emma – italská princezna, francouzská královna, česká kněžna . . . 207 Očistná krize na přelomu tisíciletí . . . 215 Boleslav III. Ryšavý a Jaromír . . . 219 Oldřich . . . 222 Břetislav I., aneb českého státu akt konstitutivní . . . 224 Hvězdná hodina raného českého státu . . . 226 Epilog . . . 229 A na závěr… . . . 231 Poznámky . . . 235 Prameny a literatura k dalšímu studiu . . . 240 Rejstřík . . . 252 PŘEDMLUVA Milí čtenáři, dostáváte do rukou dílo nezcela obvyklé. Vznik státu a státnosti je výzkumným tématem, jímž se zabývám celý ži- vot, jakkoli poněkud jinde; má hlavní pozornost platí starověkému Orientu, a mým vlastním oborem je vznik státu a státnosti na po- čátcích dějin klínopisné oblasti jihozápadní Asie. Krev přirozeně není voda a při bádání o zrodu a ustalování státu v jedné z nejstarších civilizací světa mne neustále napadala srov- návání s počátky středověkých dějin Čech a jejich svéráznými rysy. Před jistou dobu mne dokonce začal démon pokušitel svádět k tomu, abych se vyslovil i k této otázce, po vzoru Martina Bubera, který pravil: „Když už člověk něco vymyslel, má mít odvahu to říci nahlas.“ V této chvíli se zjevili na scéně jako dii ex machina pánové Břetislav Daněk a Filip Outrata, redaktoři nakladatelství Vyše- hrad. Po zdárné spolupráci, v níž jsme spolu před dvěma lety do- vedli až do konce mou knihu o knížeti Boleslavovi II., jsem byl nakloněn naslouchat jejich hlasům bedlivě. Byli to právě oni, kdo se mne přímo a bez okolků otázali, zda bych chtěl napsat knihu o počátcích českého státu. Váhal jsem jen chvíli; v mé mysli za- čala nabírat obrysů myšlenka, že jednou přece musí přijít chvíle, kde bude třeba se rozhodnout. Ostatní už znáte: pokušení bylo příliš veliké, než abych mu byl schopen podlehnout. Výsledek Vám 11 opět překládám s nadějí, že četba této knihy nebude pro Vás, vá- žení čtenáři, představovat čas promarněný a ztracený. Dovolím si předeslat jednu poznámku hned na úvod. Hovořím zde vskutku výhradně

Recently converted files (publicly available):