• Document: III Pieniądz i bankowość. IV Podatki i ubezpieczenia
  • Size: 450.97 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:37:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

III Pieniądz i bankowość. IV Podatki i ubezpieczenia Ćwiczenia 1. Zdefiniuj pojęcia: pieniądz, inflacja, stopa inflacji, kurs walutowy. 2. Wyjaśnij, czym jest barter. Opisz, w jakiej sytuacji może on być stosowany współcześnie. 3. Wyjaśnij, na czym polega siła nabywcza waluty. 4. Wymień dwie współcześnie występujące formy pieniądza. 5. Wymień właściwości pieniądza. 6. Wyjaśnij, na czym polega stabilność i podzielność pieniądza. 7. Wymień funkcje pieniądza. 8. Omów poszczególne funkcje pieniądza. 9. Sklasyfikuj inflację ze względu na wartość stopy inflacji. 10. Wyjaśnij, na czym polega inflacja popytowa. 11. Wyjaśnij, na czym polega inflacja podażowa. 12. Wymień przyczyny inflacji popytowej. 13. Wymień przyczyny inflacji podażowej. 14. Omów poszczególne sposoby ograniczania inflacji. 15. Wstaw znak „X” wskazując, jakiego rodzaju inflacji (ze względu na przyczyny) dotyczą opisane poniżej sytuacje. Przyczyny inflacji Inflacja Inflacja Opis sytuacji popytowa podażowa Mieszkańcy w kraju A otrzymali zaległe wyrównania wynagrodzeń W kraju B, którego gospodarka opiera się na rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym wystąpił nieurodzaj owoców W kraju A rząd zdecydował o pobieraniu dodatkowych wpłat za samochody dostawcze i ciężarowe Rząd w kraju B zdecydował o obniżeniu wysokości podatków od osób fizycznych 16. Zdefiniuj pojęcie „bank”. 17. Wymień instytucje tworzące polski system bankowy. 18. Wskaż różnicę miedzy celem działalności banków komercyjnych a celem działalności banków spółdzielczych. 19. Wyjaśnij, jaka jest rolę pełni KNF. 20. Wyjaśnij, jaką rolę pełni BFG. 21. Wymień funkcje Narodowego Banku Polskiego. 22. Scharakteryzuj poszczególne narzędzia polityki monetarnej. 23. Uzupełnij w tabeli konsekwencje prowadzenia przez bank centralny polityki symulacyjnej. Wpływ decyzji banku centralnego na gospodarkę (polityka fiskalna) Polityka restrykcyjna Polityka symulacyjna Bank centralny podnosi stopy procentowe …..   Banki komercyjne podnoszą stopy ….. procentowe   ….. Większe oszczędności i mniejsze kredyty   ….. Mniej pieniędzy na rynku ( ….. ) (Inflacja spada)   ….. Mniejsze zakupy konsumentów   ….. Ograniczenie produkcji ( ….. ) (PKB maleje)   ….. Zwolnienia pracowników ( ….. ) (Bezrobocie wzrasta) 24. Zdefiniuj pojęcie „rachunek bankowy”. 25. Wskaż główne usługi świadczone przez banki komercyjne. 26. Wskaż przeznaczenie rachunków bankowych. 27. Wymień podstawowe rodzaje rachunków bankowych. 28. Scharakteryzuj rachunki bankowe. 29. Scharakteryzuj rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 30. Scharakteryzuj lokatę terminową. 31. Wyjaśnij, dlaczego lokata terminowa jest lepszym sposobem oszczędzania niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). 32. Wymień zasady rozsądnego korzystania z karty kredytowej. 33. Porównaj ofertę lokat bankowych co najmniej trzech banków. Która oferta wydaje ci się najkorzystniejsza? Uzasadnij swój wybór. 34. Zdefiniuj pojęcia: odsetki, kapitalizacja odsetek, zastaw hipoteczny. 35. Wskaż różnice między kredytem a pożyczką. 36. Sklasyfikuj kredyty ze względu na okres kredytowania. 37. Sklasyfikuj kredyty ze względu na walutę kredytu. 38. Sklasyfikuj kredyty ze względu na przeznaczenie kredytu.. 39. Wymień czynniki, które należy uwzględnić wybierając najlepszą ofertę kredytową. 40. Omów poszczególne czynniki, które należy uwzględnić wybierając najlepszą ofertę kredytową. 41. Omów kredyty konsumpcyjne. 42. Omów kredyty hipoteczne. 43. Wyjaśnij w jakiej sytuacji szczególne znaczenie ma spread walutowy. 44. Zdefiniuj pojęcia: akcja, obligacja, obligacja skarbowa, bon skarbowy, weksel, czek 45. Narysuj schemat klasyfikacji form inwestowania. 46. Wyjaśnij pojęcia: inwestycja rzeczowa, inwestycja finansowa, inwestycja bankowa, fundusz inwestycyjny, certyfika

Recently converted files (publicly available):