• Document: Božský imperátor Duny
  • Size: 537.55 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 18:27:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Božský imperátor Duny PRAHA 2015 Přeložila: Veronika Volhejnová Frank Herbert: Božský imperátor Duny Vydání čtvrté, v Baronetu třetí Copyright © 1981 by Frank Herbert Published by arrangement with Ace Books All rights reserved Vydalo nakladatelství Baronet a.s., Květnového vítězství 332/31, Praha 4, www.baronet.cz v roce 2015 jako svou 1938. publikaci Přeloženo z anglického originálu God Emperor of Dune vydaného nakladatelstvím Ace Books, The Berkley Publishing Group, a member of Penguin Putnam Inc., New York, v roce 1987 Český překlad © 2001, 2010, 2015 Veronika Volhejnová Ilustrace na přebalu © 2010 Karel Řepka Přebal a vazba © 2015 Ricardo a Baronet Sazba a grafická úprava Ricardo, Sázavská 19, Praha 2 Tisk a vazba: , s. r. o., Český Těšín Veškerá práva vyhrazena. Tato kniha ani jakákoli její část nesmí být přetiskována, kopírována či jiným způsobem rozšiřována bez výslovného povolení. Název a logo BARONET® jsou ochranné známky zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví pod čísly zápisu 216133 a 216134. ISBN 978-80-269-0141-9 BARONET Praha 2015 Frank Herbert Božský imperátor Duny Úryvek z projevu Hadi Benottové, kterým oznámila nálezy u Dár-es-Balátu na planetě Rakis: Mám nejen to potěšení oznámit vám dnes nález tohoto úžasného archivu, který mimo jiné obsahuje monumen- tální sbírku rukopisů na riduliánském krystalovém pa- píře, ale mám také čest předložit vám důkazy o auten- tičnosti našich objevů a sdělit vám, proč se domníváme, že jsme objevili původní deníky Leta II., Božského imperátora. Nejprve mi dovolte, abych vám připomněla historic- ký poklad, který všichni známe pod jménem Ukradené deníky, ty svazky prokazatelně historického původu, které nám po celá staletí poskytovaly neocenitelnou pomoc při poznávání našich předků. Jak všichni víte, byly Ukradené deníky rozluštěny Kosmickou gildou, a právě Gildovní klíč byl použit k překladu těchto no- vě objevených svazků. Nikdo nepopírá starobylost Gil- dovního klíče a přitom jedině ten je schopen svazky přeložit. Za druhé, tyto svazky byly vytištěny iksanským dik- tatelem skutečně starobylé výroby. Ukradené deníky nás nenechávají na pochybách, že tuto metodu skutečně používal Leto II., aby zaznamenal svá historická pozo- rování. Za třetí, a domníváme se, že tato skutečnost je ve vztahu k deníkům jako takovým stejně příznačná, je tu samotné uložení písemností. Archiv, v němž odpočíva- ly tyto deníky, je nepochybně iksanský výrobek tak primitivní a přitom úžasné konstrukce, že nepochybně vrhne nové světlo na historickou epochu zvanou „Roz- ptyl“. Jak se dalo očekávat, bylo skladiště neviditelné. Bylo pohřbeno mnohem hlouběji, než jsme podle mý- tů a Ústní historie očekávali, a vydávalo a pohlcovalo 7 záření tak, aby simulovalo přirozený charakter svého okolí. Tyto mechanické mimikry nejsou samy o sobě překvapující. Co ovšem naše inženýry udivilo, je fakt, že toto všechno bylo provedeno jen těmi nejzáklad- nějšími a vpravdě primitivními mechanickými pro- středky. Vidím, že někteří z vás jsou tím stejně vzrušeni, jako jsme byli my. Jsme přesvědčeni, že se díváme na první Iksanskou kouli, na neprostor, z nějž se vyvinula všech- na další podobná zařízení. Jsme přesvědčeni, že není-li skutečně první, musí být jedna z prvních, a že je založe- na na stejných principech jako ta první. Dovolte mi uspokojit vaši zjevnou zvědavost a ujistit vás, že vás za chvíli pozveme na krátkou prohlídku ar- chivu. Požádáme vás jen o to, abyste uvnitř skladu za- chovávali ticho, protože naši inženýři a další odborníci stále pracují na odkrytí jeho záhad. A tím se dostáváme ke čtvrtému bodu, který může být vrcholem našich objevů. S těžko popsatelnými po- city vám předkládám ještě jeden objev z této lokality – totiž skutečné hlasové záznamy, které podle označení nahrál Leto II. hlasem svého otce Paula Muad’Diba. Protože v benegesseritských archivech jsou uloženy au- torizované záznamy hlasu Božského imperátora, poslali jsme Sesterstvu vzorky našich nahrávek, které byly všechny provedeny starodávným mikrobublinkovým systémem, s formální žádostí o provedení srovnávacího testu. Nepochybujeme o tom, že se pravost záznamů potvrdí. Teď prosím věnujte pozornost přeloženým úryvkům, které jste dostali při vstupu. Dovolte mi, abych se při té- to příležitosti omluvila za jejich váhu. Slyšela jsem, jak o ní někteří z vás vtipkovali. Použili jsme obyčejný pa- pír z praktického důvodu – totiž že je levný. Původní knihy jsou psány symboly tak malými, že je nutno, aby- chom je podstatně zvětšili, než se dají číst. Je t

Recently converted files (publicly available):