• Document: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PRAKTIJKMEDEWERKING
  • Size: 194.79 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 13:12:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VOORBEELDOVEREENKOMST KNFG / EN / VVOCM / NVD / NVLF / VvAA – PRAKTIJKMEDEWERKING PARAMEDICI Beoordeling Belastingdienst nr. 9061636420-B | 26 – 04 – 2016 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PRAKTIJKMEDEWERKING Ondergetekenden: 1. ……………………. , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, dhr./mw. ……, van beroep …………………, wonende/ gevestigd/ praktijkhoudend te …..…, aan de ………………………., hierna te noemen: Opdrachtgever; en 2. ………………….. , van beroep ……………….., wonende/ gevestigd te ………………., aan de …………………….., hierna te noemen: Opdrachtnemer. Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen In aanmerking nemende: - dat opdrachtgever zelfstandig en voor eigen rekening en risico een praktijk in de keuze: fysiotherapie/logopedie/diëtetiek/ergotherapie/oefentherapie cesar/oefentherapie mensendieck/ huidtherapie uitoefent te ....................... en wel vanuit het praktijkpand gelegen aan de ……………………….…aldaar, hierna te noemen: de praktijk; - dat opdrachtgever in verband met toename van de zorgvraag ten behoeve van zijn/haar praktijk meer capaciteit nodig heeft en daarom de wens heeft een keuze: fysiotherapeut/logopedist/diëtist/ ergotherapeut/ oefentherapeut cesar/ oefentherapeut mensendieck/huidtherapeut (hierna te noemen: paramedicus) werkzaam te laten zijn en dat opdrachtnemer als zodanig in de praktijk van opdrachtgever werkzaam wenst te zijn; - dat opdrachtnemer als zelfstandige opdrachtnemer werkzaam is op het gebied van de keuze: fysiotherapie/logopedie/diëtetiek/ ergotherapie/oefentherapie cesar/oefentherapie mensendieck/ Pagina 1 van 7 Model overeenkomst van opdracht praktijkmedewerking paramedici def VI huidtherapie (hierna te noemen: paramedische zorg) en voor eigen rekening en risico de werkzaamheden uitoefent; - dat opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke paramedische zorg verleent aan de patiënt/cliënt en een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en zelf verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn/haar professionele handelen in de praktijk; - dat het opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om voor derden werkzaam te zijn; - dat partijen nadrukkelijk beogen met elkaar geen arbeidsovereenkomst aan te gaan noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.. Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in de praktijk van opdrachtgever naar de mening van partijen niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen; - dat partijen een nadere regeling wensen vast te leggen voor hun onderlinge verhoudingen; - dat voor deze overeenkomst de door de Belastingdienst in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties beoordeelde en gepubliceerde modelovereenkomst is gebruikt. komen overeen als volgt: 1. Doelomschrijving 1.1 Opdrachtnemer zal als zelfstandig zorgverlener met ingang van .................... 20...voor bepaalde tijd tot.................... 20 werkzaam zijn in de praktijk van opdrachtgever en wel voor ... dagen per week, te weten op ..................dag tussen ..... uur en .... uur etc. …... Opdrachtnemer kan binnen deze uren zijn/haar werkzaamheden naar eigen inzicht indelen. In onderling overleg kan de uitvoering plaatsvinden op andere dagen en/of tijdstippen. 1.2 Indien de opdrachtnemer verhinderd is om de overeenkomst van opdracht zelf uit te voeren, zal de opdrachtnemer onverwijld nadat de omstandigheid die de verhindering veroorzaakt, opdrachtgever daaromtrent inlichten. Ten aanzien van vakantie of vrijwillige afwezigheid stelt opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig vooraf in kennis van zijn/haar vakantie of vrijwillige afwezigheid. Opdrachtnemer kan een vervanger aanwijzen en spant zich desgewenst in voor vervanging door een keuze: fysiotherapeut/logopedist/diëtist/ ergotherapeut/ oefentherapeut cesar/ oefentherapeut mensendieck/huidtherapeut (hierna te noemen: paramedicus. Opdrachtnemer zal zich bij vervanging vergewissen van de geschiktheid van deze vervanger voor het leveren van goede zorg zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Opdrachtnemer beoordeelt daarbij relevante kwalificaties en het functioneren Pagina 2 van 7 Mode

Recently converted files (publicly available):