• Document: Język programowania. KURS Kurs Arduino (1)
  • Size: 656.84 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 10:12:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KURS Kurs Arduino (1) Dodatkowe materiały na CD/FTP Język programowania Rozpoczynamy naukę programowania Arduino. W  pierwszej dardowych bibliotek dostępne są biblioteki kolejności zajmiemy się specyficznym językiem Arduino, który funkcji obsługi pamięci EEPROM, komuni- dostępnymi bibliotekami oraz składnią niewiele różni się od języka kacji z  komputerem, obsługi wyświetlaczy LCD, transmisji sieciowej ETHERNET, ob- C. Dlatego też preferowana jest podstawowa znajomość składni sługi kart pamięci SD, silników krokowych, i  komend języka C oraz ich użycia. W  kolejnych częściach kursu programowej wersji interfejsu RS232 czy zapoznamy się z  zestawem Arduino UNO i  jego uruchomieniem obsługi interfejsów SPI i  I2C/TWI, w  które w  środowisku Arduino IDE. W  kolejnych częściach kursu został wyposażony w  mikrokontroler. Do zaprezentujemy sposób programowania w  tym systemie na podstawie niektórych bibliotek standardowych wyma- praktycznych przykładów. gane będą elementy sprzętowe, jak choćby wyświetlacz LCD czy kontroler Ethernet. Jak wspomniano, dostępne są również biblioteki Jak wspomniano, język Arduino IDE jest pomiaru czasu. Arduino IDE ma również niestandardowe, które można ściągnąć z In- zbliżony do języka C. Jego komendy umiesz- funkcje matematyczne, trygonometryczne ternetu. Biblioteki niestandardowe można czono w tabeli 1. Składa się on ze struktur, czy funkcje generatorów pseudolosowych. podzielić na kilka grup. W  grupie bibliotek zmiennych oraz funkcji. W  strukturach Se- Z mikrokontrolerami związane są nieodzow- komunikacyjnych można znaleźć biblioteki tup() oraz Loop(), wymaganych przez język nie operacje na bajtach oraz bitach. Dlatego umożliwiające obsługę wiadomości teksto- Arduino, będzie się znajdował program. Po- też Arduino udostępnia funkcje związane wych, obsługi interfejsu 1Wire, klawiatury zostałe struktury kontrolne, arytmetyczne, z  bitami i  bajtami. Umożliwiają one zapis z  interfejsem PS2, obsługi telefonu komór- bitowe czy logiczne pokazane w  tab.  1 są bajtów, ich odczyt oraz ustawianie/kasowa- kowego czy serwera www. Dostępne są rów- identyczne, jak dla języka C. nie i odczyt dowolnych bitów zmiennych. Są nież biblioteki umożliwiające komunikacje W  programowaniu w  każdym języku są to bardzo pomocne funkcje przydatne w ope- zestawów Arduino ze sobą. W  grupie bi- wykorzystywane zmienne i związane z nimi rowania na portach mikrokontrolera. bliotek obsługujących czujniki są dostępne typy danych oraz stałe. W  języku Arduino, Kolejne funkcje są przeznaczone do ob- biblioteki obsługujące czujniki pojemnościo- oprócz standardowych stałych dla języka C, sługi przerwań. Umożliwiają one przerwa- we oraz przyciski w  jakie jest wyposażona są dostępne dodatkowe stałe LOW, HIGH, IN- nie pracy programu głównego i  wykonanie większość urządzeń. Dostępna jest również PUT oraz OUTPUT związane z operacjami na bardziej priorytetowego zadania. Dostępne grupa bibliotek obsługujących wyświetlacze liniach portów mikrokontrolera. Natomiast są funkcje obsługi przerwań zewnętrznych graficzne oraz wyświetlacze wielosegmen- typy zmiennych są identyczne jak dla języka zgłaszanych od linii portów mikrokontrolera towe LED również z  wykorzystaniem kon- C. Nowością w języku Arduino są dostępne oraz wewnętrznych przerwań zgłaszanych trolerów firmy MAXIM. Biblioteki w  grupie funkcje związane z  mikrokontrolerem. Do- przez peryferia mikrokontrolera jak czaso- generatory umożliwiają generowanie sygna- stępne są funkcje wykonujące operacje na mierzy czy interfejsów komunikacyjnych. łu na dowolnym pinie mikrokontrolera lub portach mikrokontrolera. Pi

Recently converted files (publicly available):