• Document: RODINNÁ TERAPIA A PORADENSTVO
  • Size: 1.26 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 15:50:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Jitka Prevendárová RODINNÁ TERAPIA A PORADENSTVO Základné pojmy a teoretické východiská Bratislava 2001 © doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD. Recenzenti: prof. PhDr.Stanislav Kratochvíl, CSc. doc. PhDr. Ivo Plaňava, CSc. doc. PhDr. Emil Komárik, CSc. 2. dopl. vydanie, Bratislava 2001 Vydalo: Bratislava, Humanitas Za odbornú a jazykovú stránku zodpovedá autorka. ISBN 80-968053-6-3 POĎAKOVANIE Ďakujem všetkým, študentom i klientom, ktorí majú zásluhu na tom, že táto kniha vznikla. Osobitná vďaka patrí oponentom mojej habilitačnej práce: prof. PhDr. S. Kratochvílovi, CSc, doc.PhDr. I. Plaňavovi, CSc. a doc. PhDr. E. Komárikovi, Csc., ktorí mi poskytli cenné pripomienky k predchádzajúcemu vydaniu. S vďačnosťou prijímam tiež pomoc anjelov, plynúcu mojím bytím... OBSAH Úvod 1. ZÁKLADNÉ POJMY A KATEGÓRIE ...................................................................... 1.1. Všeobecne o formách profesionálnej pomoci rodine.................................................. 1.2. Rodinná terapia ........................................................................................................... 1.3. Rodinné poradenstvo................................................................................................... 1.4. Skupinová práca s rodinami......................................................................................... 1.5. Záťažové životné situácie a vývinové krízy v rodinách.............................................. 2. INŠTITUCIONÁLNE ZÁZEMIE RODINNEJ TERAPIE A PORADENSTVA 3. NIEKTORÉ VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY SYSTÉMOVEJ PRÁCE S RODINOU........................................................................................................................ 3.1. Priestorové podmienky............................................................................................... 3.2. Poradenský a terapeutický tím ................................................................................... 3.3. Indikácie a kontraindikácie ........................................................................................ 3.4. Štruktúra procesu pomáhania .................................................................................... 3.4.1. Úvodné posudzovacie stretnutie........................................................................ 3.4.2. Uzavretie poradenského / terapeutického kontraktu ......................................... 3.4.3. Explorácia problému.......................................................................................... 3.4.4. Konsolidácia rodinnej situácie .......................................................................... 3.4.5. Ukončovacia fáza .............................................................................................. 3.5. Osobnosť a rola poradcu / terapeuta.......................................................................... 3.6. Čas ako významný faktor pomáhania........................................................................ 3.7. Keď sa práca nedarí.................................................................................................... 4. DIAGNOSTIKA PRI PRÁCI S RODINOU.............................................................. 4.1. Metódy diagnostiky .................................................................................................. 4.1.1. Diagnostický rozhovor a pozorovanie .............................................................. 4.1.2. Štandardizované dotazníky a testy..................................................................... 4.1.3. Projektívne techniky ......................................................................................... 4.1.4. Návšteva v rodine ............................................................................................ 5. NAJVÝZNAMNEJŠIE SMERY / PRÍSTUPY RODINNEJ TERAPIE A PORADENSTVA........................................................................................................... 5.1. Klasické psychoterapeutické koncepcie a ich aplikácia na prácu s rodinným systémom ....................................................................................... 5.1.1. Hlbinnopsychologický smer.............................................................................. 5.1.2. Behaviorálny a kognitívne behaviorálny smer.................................................. 5.2. Systémové poňatie rodinnej terapie a poradenstva .................................................. 5.2.1. Štrukturálny smer (štrukturálno-funkčný)........................................................ 5.2.2. Strategický smer............................................................................................... 5.2.3. Komunikačný smer (komunikačno-interakčný)............................................... 5.2.4. Ex

Recently converted files (publicly available):